خوانده دعوی درخصوص شرکت در حال تصفیه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر شرکتی در حال تصفیه باشد دعوی باید به طرفیت هیات تصیفه شرکت اقامه شود؛ بنابراین عدم اطلاع از این که شرکت در حال تصفیه است، دلیل بر صحت طرح دعوا نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/25

رای دادگاه

در خصو ص دعوی شهرداری تهران به طر فیت شر کت تعاونی مسکن مخابرات به خواسته مطالبه و جه یک فقره چک به شمار ه 423684 مور خ 20 ر 4 ر 90 به عهد ه با نک ملی ایرا ن شعبه دهخد ا تهرا ن به مبلغ 000 ر 000 ر 600 ر 25 ریال به انضمام خسارات دادرسی تا خیرتاد یه. دادگاه صرف نظراز صحت و سقم موضو ع، نظر به اینکه حسب مستندات ابرازی از ناحیه هیات اجرایی هیات تصیفه شرکت تعاو نی مسکن کار کنان شرکت مخابرات ایر ان در حال تصیفه می‌باشد که طی صور ت جلسه مجمع عمومی عادی مور خ 22 ر 3 ر 92 اتخاذ تصمیم و نشر اگهی نیز شد ه است. و با تو جه به اینکه علی القا عد ه می‌بایست دعوی به طر فیت هیات موصو ف طر ح گردد که دعوی در حال حاضر متو جه خوانده نبوده فلذا بااستناد به ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مد نی مصوب 1379 قراررد دعوی صادر واعلام می‌دارد قرار صادره ظر ف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظراستان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -حسین فلاحتی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/18

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی شهرداری تهران به طرفیت شرکت تعاونی مخابرات نسبت به دادنامه شماره ی 9409972162101057 مورخ 1394/09/25 صادره از شعبه ی 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظر خواه نسبت به خواسته ی نخستین وی مبنی بر مطالبه وجه چک شماره ی 423684 - 1390/04/20 به میزان 25/600/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی وتاخیر تادیه، اصدار یافته است،نظر به دادخواست و لایحه ی تجدیدنظر خواهی و با توجه به این که بر دادنامه ی تجدیدنظر خواسته از جهت رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی، منقصتی مترتب نیست زیرا عدم اطلاع تجدیدنظر خواه از این که شرکت تجدیدنظر خواه در حال تصفیه است، دلالت بر صحت طرح دعوی وی ندارد و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد و از ناحیه ی تجدیدنظر خواه ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ،ارایه نگردید. بنا به مراتب دادگاه با استناد به مواد 353 و 365 همان قانون، ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید و اعلام می‌دارد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علی اکبر شریعت - عباس موذن

منبع
برچسب‌ها