نظریه مشورتی شماره 7/97/2740 مورخ 1397/11/23

تاریخ نظریه: 1397/11/23
شماره نظریه: 7/97/2740
شماره پرونده: 97-58-2740

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه مرجع استعلام کننده اعلام نموده تنفیذ صلحنامه مورد تنازع منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی گردیده، بنابراین پاداش پایان خدمت حسب قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/2/26 با اصلاحات بعدی به ورثه قانونی مستخدم موضوع ماده 86 قانون استخدام کشوری با رعایت ماده 87 قانون اخیرالذکر پرداخت خواهد شد و همچنین وجوه مرخصیهای استحقاقی ذخیره شده مستخدم نیز عیناً به ورثه قانونی مذکور در فوق با رعایت ماده 87 قانون استخدام کشوری پرداخت خواهد شد.

منبع