درخواست تقسیم ترکه با موضوع سرقفلی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوی تقسیم ترکه که موضوع آن حق سرقفلی است، درفرضی که مورث(مستاجر) حق انتقال عین مستاجره را به غیر نداشته، به دلیل تعارض باحقوق عینی مالک یا موجر، مسموع نیست و باید دعوی تجویز انتقال منافع اقامه شود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/12

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای د. م.ز. فرزند الف. با وکالت آقای ع. م. به طرفیت آقایان و خانمها م. و ن. و الف. همگی م.ز. و الف.د. ح. و د. و ر. هر دو م.م. و الف. و ه. و ن. و م. و ج. همگی م.ز. به خواسته تقسیم ترکه به استناد گواهی حصر وراثت به شماره 452 مورخ 1386/03/30 صادره از شعبه --- - گواهی حصر وراثت به شماره 1267 مورخ 1381/06/03 صادره از شعبه --- - استعلام ثبتی به شماره 62253 مورخ 1390/12/22 - قرارداد اجاره به شماره 29583 مورخ 1360/10/02 - وکالتنامه رسمی به شماره 147600 مورخ 1388/08/12 - نامه اداره ثبت به شماره 15440 مورخ 1392/04/02 - وکالت نامه به شماره 00099 مورخ 1394/03/20 نظر به اینکه موضوع خواسته حق سرقفلی دوباب مغازه ما ترک مرحوم الف. م.ز. می‌باشد و به موجب اجاره نامه رسمی موصوف، مستاجر (مرحوم مذکور) حق انتقال عین مستاجره به غیر را نداشته و با موضوع خواسته خواهان حقوق عینی مالکین یا موجر (خواندگان پنجم و ششم) تضییع می‌گردد و خواهان می‌بایست دادخواست به خواسته تجویز منافع را مطرح و با توجه به سهم الارث مطالبه حقوق خود را می نمود. لذا دادخواست صحیحا تنظیم نشده است. فلذا رسیدگی به دعوی به کیفیت موجود میسور نیست. لذا طرح دعوی در شرایط و موقعیت کنونی و به نحو مطروحه قابل استماع نمیباشد و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر واعلام میدارد. رای صادره حضوری وظرف 20 روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- فرشید دریانوش

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/27

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای د. م.ز. با وکالت آقای ع. م. به طرفیت 1 - خانم الف.د. ح. 2 - م. 3 - ن. 4 - الف. 5 - ج. 6 - الف. 7 - ر. 8 - ه. 9 - ن. 10 - م. شهرت همگی م.ز. 11 - د. م.م. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/05/12 صادره در پرونده کلاسه شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی)تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تقسیم ترکه مرحوم الف. م.ز. موضوع حق سرقفلی دوباب مغازه قرارداد اجاره شماره 29583 - 1360/10/02 به لحاظ تعارض باحقوق عینی مالکین یاموجرین می‌باشد با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدید نظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدید نظرخواهی به استناد مقررات ماده 353 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید رای صادر قطعی است

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

فرهادمرادی -‌محمدجوادخیری

منبع
برچسب‌ها