استناد به شهادت شهود به عنوان دلیل اعاده دادرسی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ازآنجاکه امکان استناد به شهادت شهود در طی مراحل دادرسی وجود دارد، استناد به آن دلیل جدید محسوب نمی شود و از موارد اعاده دادرسی نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره --- - 20/06/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان امیدیه، اتهام محکوم علیه الف. دایر بر بی احتیاطی در رانندگی (بدون پروانه) منجر به یک فقره قتل غیرعمدی مرحوم غ. و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به سایر شکات به شرح مندرج در پرونده، با توجه به دلایل احصاء شده شامل شکایت اولیای دم مقتول و شکات و نیز گزارش افسر کاردان فنی و گواهی فوت متوفی و گواهی پزشک قانونی در خصوص صدمات بدنی و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده بزهکاری اش محرز و ثابت تشخیص و مستند به مواد 15 و 294 و 295 و 297 و 302 و 367 و 382 و 403 و 406 و 431 و 480 و 481 و 484 و 714 و 718 قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مرقوم به لحاظ فقدان سابقه کیفری از حیث جنبه عمومی اتهام به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و از حیث جنبه خصوصی اتهام به پرداخت یک فقره دیه کامل در حق اولیای دم مقتول و پرداخت دیه و ارش صدمات بدنی شکات به شرحی که در رای منعکس است، محکوم می‌گردد. با اعتراض تجدیدنظرخواهی محکوم علیه شعبه هفتم تجدیدنظر استان خوزستان اعتراض نامبرده را وارد ندانسته و طی دادنامه شماره --- - 11/10/91 و مستند به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید. محکوم علیه با تقدیم لایحه ای با استناد به استشهاد چند نفر گواه طی سند رسمی شماره 77763 - 26/10/92 دفتر اسناد رسمی شماره... کهنوج اجمالا مبنی بر این که در هنگام تصادف شخص دیگری به نام غ. رانندگی اتومبیل را بر عهده داشته است به استناد بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از محضر ریاست محترم دیوان عالی تقاضای اعاده دادرسی می‌نماید. پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه آقای الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 11/10/91 صادره از شعبه هفتم تجدیدنظر استان خوزستان که متضمن محکومیت نامبرده به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی و نیز پرداخت یک فقره دیه کامل در حق اولیای دم مرحوم غ. و نیز پرداخت دیه و ارش صدمات بدنی دیگر شکات به شرح منعکس در رای بدوی می‌باشد، وارد نیست. زیرا مستند ابرازی نامبرده استشهاد چند نفر گواه به موجب یک فقره سند رسمی شماره 77763 - 26/10/92 دفترخانه شماره... کهنوج می‌باشد. مستند مذکور به لحاظ تعریف مندرج در ماده 1285 قانون مدنی صرفا اعتبار شهادت را دارد و سند تلقی نمی گردد و چون استناد به گواهی گواهان در تمام مراحل دادرسی در مقام دفاع مقدور و میسور است دلیل جدید موضوع بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تلقی نمی گردد و چون لایحه متضمن دلیل دیگری که افاده تحقق سایر جهات مندرج در ماده مذکور را بنماید تا دادرسی مجدد را ایجاب کند نیست، لذا موجبی جهت اجابت آن وجود ندارد و مردود اعلام می‌گردد.

اعضای معاون شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور

حیاتی - احمدی

منبع
برچسب‌ها