نحوه ی اجرای آرای منضم به محکومیت تعلیقی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/06/08
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر خرامه

موضوع

نحوه ی اجرای آرای منضم به محکومیت تعلیقی

پرسش

در صورتی که دادگاه کیفری دو رای به تعلیق مراقبتی محکوم علیه صادر کند و پرونده به اجرای احکام کیفری جهت اجرای مفاد تعلیق ارسال گردد؛ آیا قاضی اجرای احکام ملزم به تفهیم دستورات ضم رای دادگاه می‌باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ضمانت اجرای حضور محکوم علیه چگونه می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

طبق ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق اجرای مجازات به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم مذکور در این ماده گردد، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود؛ لذا اگر تعلیق اجرای مجازات به طور ساده باشد، نیازی به احضار و جلب محکوم و تفهیم و ابلاغ مجدد توسط قاضی اجرای احکام نیست و آنچه در ماده 551 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 آمده است، ناظر به تعلیق اجرای مجازات به صورت مراقبتی است که دادگاه محکوم را مکلف به انجام دستور یا دستورهایی در مدت ایام تعلیق نموده است و محکوم مکلف به اجرای آنهاست و قاضی اجرای احکام طبق ماده اخیرالذکر باید محکوم را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب و چگونگی اجرای دستور یا دستورهای دادگاه و ضمانت عدم رعایت آن ها را به وی تفهیم و ابلاغ نماید؛ بنابراین نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان خرامه استان فارس، در حدود فوق الذکر مورد تائید است.

نظر اتفاقی

با عنایت به اینکه در این خصوص رویه برخی از همکاران قضایی بر این می‌باشد که با ابلاغ دادنامه دادگاه کیفری دیگر لزومی به احضار و تفهیم مفاد تعلیق ندارد؛ لیکن با عنایت به صراحت ماده 551 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بایستی پس از وصول پرونده به واحد اجرای احکام کیفری قاضی محترم مربوطه بدواً محکوم علیه را جهت تفهیم مفاد تعلیق مجازات احضار و در صورت عدم حضور جلب نماید.

منبع
برچسب‌ها