حق حبس در استرداد عوضین پس از فسخ قرارداد

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: حق حبس صرفا راجع به آثار بیع صحیح جریان دارد؛ بنابراین در باب استرداد عوضین به لحاظ فسخ عقد، موضوعیت ندارد.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای الف. ک.ک. با وکالت آقایان - 1 ج. ع.پ. 2 - م. ا. به طرفیت آقای ع.الف. ق. به خواسته استرداد ثمن معامله به مبلغ هفتادو دو میلیون ریال با احتساب کلیه خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ارسال اظهارنامه مورخ 1390/04/01 لغایت اجرای حکم ماحصل کلام وکلای خواهان اینست که موکل آنان به موجب مبایع نامه مورخ 1389/05/25 یکدستگاه خودروی سواری پراید از خوانده دعوی ابتیاع نموده است مطابق دادنامه شماره --- صادره از شعبه دوم حقوقی رباط کریم معامله فسخ گردیده ولیکن خوانده علیرغم ارسال اظهارنامه ثمن معامله را استرداد نکرده است مالا به شرح خواسته تقاضای محکومیت خوانده را نموده است خوانده دعوی در مقام دفاع اظهار داشته کارت اتومبیل و بیمه نامه آن به علت تخلف خواهان در نیروی انتظامی شهرستان....توقیف شده در صورتی که خواهان کارت و بیمه اتومبیل را استرداد نماید حاضر به پرداخت ثمن معامله به میزان خواسته می‌باشد دادگاه با توجه به مراتب معروضه نظر به اینکه به موجب دادنامه موصوف الذکر عقد بیع به لحاظ فسخ از ناحیه خواهان منحل شده و خوانده ایضا در جلسه دادگاه ضمن پذیرش موضوع و اقرار وی در خصوص میزان ثمن معامله ولیکن استرداد ثمن معامله را منوط به تحویل کارت اتومبیل و بیمه نموده به نظر دادگاه ایراد خوانده مخدوش بوده به لحاظ اینکه حق حبس پیش بینی شده در ماده 377 قانون مدنی راجع به آثار بیع صحیح بوده ودر ما نحن فیه که با وقوع فسخ عقد طرفین ملزم به استرداد عوضین می‌باشند و مالا آثار حقوقی احصا شده در ماده 362 قانون مدنی ایضا منتفی می‌باشد لذا حق حبس در قضیه مطروحه سریان و جریان نداشته بنا به مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را صحیح دانسته و مستندا به ملاک مادتین 386 و 387 قانون مدنی و مواد 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هفتاد و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و چهار صدو نود هزار ریال بابت هزینه داردسی و مبلغ چهار میلیون و سیصد و بیست هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد ضمنا اجرای احکام مکلف به محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ اظهارنامه ( 1390/02/01 ) لغایت اجرای حکم بر مبنای تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و وصول آن به نفع خواهان می‌باشد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی رباط کریم

رشید زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. ق. به طرفیت آقای الف. ک.ک. از دادنامه شماره --- - 930 مورخ 1393/07/30 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت هفتاد و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1390/02/01 لغایت اجرای حکم محکوم گردیده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواه مدعی است به لحاظ فسخ عوضین باید به مالکین قبلی مسترد گردد در رای صادره به استرداد خودرو حکم نشده است و این امر مخالف موازین قانونی می‌باشد که با توجه به دفاعیات تجدیدنظرخوانده مبنی بر اینکه به لحاظ برخی مشکلات راجع به تعویض اتاق و فقدان حک سیستمی شاسی و... اتومبیل مذکور توسط مامور انتظامی توقیف و در پارکینگ می‌باشد فلذاتجدیدنظرخواهی مستند به دلیلی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید و رای صادره بر اساس موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده است فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی

محتوای مرتبط (8 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها