ماهیت هیئت داوری مندرج در قانون پیش فروش ساختمان

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: هیات داوران مندرج در قانون پیش فروش ساختمان که انتخاب اعضاء آن از حقوق اصحاب دعوا و داوری آنان نیز تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است، مرجع اختصاصی غیرقضایی تلقی نمی شود؛ بنابراین اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و مرجع مذکور قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

1 - آقای رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه درباره ی رسیدگی به دعوی خواهان خانم گ. ح. به طرفیت آقای ج. خ. به خواسته الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان و پرداخت خسارات وارده و همچنین دعوی تقابل آقای ج. خ. به خواسته الزام خوانده به پرداخت خسارات ناشی از عیب (انسداد نورگیر و کسری مساحت ملک موصوف) با استناد به ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی هیات داوران موضوع ماده مذکور صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی... مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. عضو ممیز - حسن قاسمی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و به شرح زیر رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه بر فرض شمول مقررات قانون پیش فروش ساختمان بر دعوی، هیات داوران پیش‌بینی شده در ماده 2 آن قانون که انتخاب اعضاء آن حقوق اصحاب دعواست و داوری آنان نیز تابع مقررات قانون آیین دادرسی... مدنی است مرجع اختصاصی غیرقضایی تلقی نمی‌شود بنابراین قرار عدم صلاحیت صادر شده از شعبه چهار دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه مشمول حکم مقرر در ماده 28 قانون آیین دادرسی... مدنی نبوده و قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست، مقرر می‌دارد پرونده به دادگاه اعاده گردد. ارشادا به دادگاه متذکر می‌گردد الزام طرفین به مراجعه به داور جواز صدور قرار عدم صلاحیت نیست و دادگاه باید تصمیم قضایی که منطبق با موازین قانونی باشد اتخاذ نماید.

رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

جواد اسلامی - حسن قاسمی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها