رابطه زندگی مشترک و تعلق نحله و اجرت المثل

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تعیین نحله توسط دادگاه دلالت بر پذیرش شروع و داشتن زندگی دارد؛ زیرا نحله و اجرت المثل مخصوص مواردی هستند که زوجین دارای زندگی مشترک باشند.

رای خلاصه جریان پرونده

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: تاریخ: 1394/11/03

خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش دادنامه های شماره --- - 93/8/25 و 159 - 94/2/29 صادره از این شعبه دیوانعالی کشور آقای م. الف. با تقدیم دادخواستی به طرفیت خانم خ. مهدوی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقاضای رسیدگی نموده که مشروح جریان دادرسی در گزارشات صدرالاشعار ذکر شده و نیازی به تکرار نیست نهایتا شعبه --- دادگاه تجدیدنظر به لحاظ اینکه زوجین زندگی مشترک نداشتند و شروط ضمن عقد بامضای آنان نرسیده است رای بدوی را که حاوی تجویز طلاق بود تایید نمود که این شعبه دیوان عالی کشور با این استدلال که عقدنامه ملاحظه نشده و برخی از شهود به زندگی مشترک اشاره نمودند رای فرجامخواسته را نقض و جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع این بار شعبه مرجوع الیه طی دادنامه فرجامخواسته با این استدلال که زوجین زندگی مشترک مصطلح نداشتند موضوع اجرت المثل و تنصیف دارائی را منتفی دانسته و با تعیین مبلغ شصت میلیون ریال به عنوان نحله رای بدوی را تایید نموده است رای صادره مورد اعتراض طرفین قرار گرفته زوج اعلام نموده است با منتفی بودن زندگی مشترک وجهی برای تعیین نحله نیست زوجه اعلام نموده است زندگی مشترک بر اساس شهادت شهود وجود داشته است و باید اجرت المثل و تنصیف دارائی مورد حکم قرار گیرد.پرونده به این شعبه دیوانعالی کشور ارجاع با قرائت گزارش آقای عزیزالله رزاقی به شرح آتی اقدام به صدور رای می‌گردد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه محاکم بدوی و تجدیدنظر اقدام به تعیین نحله نموده‌اند مفهوم آن اینست که شروع و داشتن زندگی مشترک را پذیرفته و تایید نموده‌اند زیرا نحله در حالت عدم تعلق اجرت المثل و هر دو مخصوص مواردی است که زوجین دارای زندگی مشترکند و در چنین وضعیتی موضوع تنصیف دارائی نیز که مربوط به دوران زوجیت است منتفی نمی‌باشد و لازم است دادگاه محترم به ادله ابرازی زوجه در رابطه با اموال و دارائی زوج که در دوران زوجیت به دست آمد و موجود می‌باشد نیز توجه نموده و در این خصوص نیز رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید لذا دادرسی کماکان ناقص تشخیص دادنامه فرجامخواسته شماره 50180 - 94/7/20 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مستندا به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض پرونده جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

مرتضی فاضل - عزیزالله رزاقی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها