فرجام خواهی در دعوای افراز ملک

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوای افراز ملک مشاع دعوای غیر مالی محسوب می‌شود بنابراین رای صادره در خصوص آن، قابل فرجام خواهی نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

بدوا فرجام خوانده به رای شماره --- /4342 مورخ 16/3/92 صادر از اداره ثبت دورود راجع به افراز ملک اعتراض و شعبه دوّم دادگاه عمومی دورود حکم به ابطال آن صادر و رای صادره پس از تجدیدنظرخواهی و طرح در شعبه پنج دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه فرجام خواسته تایید گردیده است. از دادنامه دادگاه تجدیدنظر آقای ک.ق. وکیل پایه دو به وکالت از فرجام خواه فرجام خواهی کرده و مستند خود را قسمت اخیر ماده دوم قانون افراز و فروش املاک مشاع قرارداده است. پس از تبادل لوایح پرونده برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرارگرفته است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

1 - حسب مندرجات وکالت نامه شماره 242811 پیوست دادخواست فرجامی وکیل فرجام خواه دارای پایه دو وکالت دادگستری است طبق بند دوم ماده یک قانون وکالت و نیز ماده 25 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم مصوب 1381/06/13 حق وکالت در دیوان عالی کشور ندارد.

2 - رای صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر درباره افراز ملک مشاع است و خواسته غیر مالی است و آن از احکام قابل فرجام مقرره دربند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی نیست با تصویب قانون مزبور آراء قابل فرجام صادره از دادگاه‌های تجدیدنظر همان است که در ماده 368 مقرر شده است. علی هذا به جهات یادشده فرجام خواهی رد می‌شود.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

غفارپور - شاملو

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها