نظریه مشورتی شماره 7/1402/11 مورخ 1402/05/21

تاریخ نظریه: 1402/05/21
شماره نظریه: 7/1402/11
شماره پرونده: 1402-2/1-11ح

استعلام:

مطابق بند «ف» تبصره 8 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، سازمان حفاظت محیط زیست در راستای حفظ انفال از پرداخت هفتاد درصد هزینه دادرسی دعاوی معاف شده است و به عبارت دیگر مقنن نوعی معافیت جزئی از پرداخت هزینه دادرسی را برای این سازمان لحاظ کرده است؛ این در حالی است که مطابق ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، سازمان یادشده در دعاوی مربوط به رفع تصرف از انفال از مطلق هزینه‌های دادرسی معاف شده است (معافیت کلی)؛ با توجه به مراتب یادشده، آیا قانون بودجه کل کشور در سال 1402، با ماده 28 مذکور معارض است؟ آیا می‌توان گفت ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 در خصوص معافیت از پرداخت سی درصد از هزینه‌های دادرسی نسخ جزئی شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه معافیت سازمان محیط زیست از پرداخت هفتاد درصد هزینه دادرسی مندرج در بند «ف» تبصره 8 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، مشتمل بر حکم خاص دعاوی مربوط به آن سازمان و محدود به سال اجرای قانون است و معافیت دستگاه‌های مذکور در ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 ناظر بر موضوع خاص رفع تصرف عدوانی از اراضی دولتی، ملی و وقفی است؛ لذا مقرره اخیر ناسخ حکم مندرج در قانون سابق نبوده و معافیت کامل سازمان حفاظت محیط زیست در مورد دعاوی رفع تصرف عدوانی از اراضی مشمول ماده 28 یادشده، به قوت خود باقی است.

منبع