مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اعتراض اشخاص ثالث به حکم ورشکستگی باید ظرف مهلت یک ماه(مقیمان ایران) و دو ماه(مقیمان خارج) انجام شود؛ بنابراین اعتراض به حکم ورشکستی فاقد مهلت نمی‌باشد؛ زیرا عام موخر ناسخ خاص مقدم نخواهد بود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/24

رای دادگاه

نظر به اینکه شرکت ایلیا پادپاس به شماره ثبت 207775 با مدیریت آقای میرزا آقا شمیرانی با وکالت آقای محمودی زاد به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران به خواسته صدور حکم ورشکستگی و تعیین تاریخ توقف طرح دعوی نموده و پس از سیر جریان دادرسی النهایه برابر دادنامه شماره --- حکم به ورشکستگی صادر و مطابق ماده 537 قانون تجارت ابلاغ گردیده و ابلاغ از طریق نشر آگهی در تاریخ 93/4/17 صورت گرفته و در تاریخ 94/5/31 بانک پاسارگاد به طرفیت شرکت ایلیاد پادپارس و دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران و اداره تصفیه امور ورشکستگی دعوی اعتراض ثالث را طرح نموده گرچه عده ای از حقوقدانان قائل به این هستند با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 که عام بوده موجب نسخ قانون سابق تجارت که خاص بوده شده و ذینفع هر زمان مطلع شود می‌تواند به عنوان معترض ثالث طرح دعوی نماید اما در مقابل این نظر رویه قضایی و نظر عده ای دیگر وجود دارد که قانون لاحق موجب نسخ قانون خاص تجارت نشده و برای نسخ لازمه تصریح در قانون است و در خصوص دعوی با خواسته ورشکستگی که یک موضوع خاص و دارای شرایط ویژه خود در قانون تجارت بوده با خواسته های عام مانند الزام به تنظیم سند و خلع ید و مانند اینها باید تفاوت قائل شویم زیرا زمانی که حکم ورشکستگی قابلیت اجرا پیدا می کند و مطابق مواد 8 و 13 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اقداماتی از سوی این اداره و مدیر تصفیه صورت می‌گیرد و اگر قائل به این باشیم هر زمان ذینفع مطلع شود می‌تواند به عنوان معترض ثالث طرح دعوی نماید موجب خواهد شد تصمیمات متخذه از سوی اداره تصفیه یا مدیر تصفیه با تزلزل همراه باشد و دین خود نیز سبب تضییع حقوق اشخاص دیگر خواهد شد و جالب تر اینکه پس از قطعیت حکم ورشکستگی برای اجرای عملیات تصفیه خواهان معترض ثالث نیز به عنوان غرما توسط اداره تصفیه یا مدیر تصفیه دعوت میشود لذا مطابق ماده 537 قانون تجارت رعایت مواعد در این قانون برای اعتراض چه به صورت عادی و چه به صورت فوق العاده مانند اعتراض ثالث الزام آور است و اعتراض معترض ثالث در این پرونده با وصف مطالب پیش گفته شده خارج از مهلت است و قابل استماع نیست قرار رد دعوی اعتراض ثالث صادر میشود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- رستم عنایتی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/26

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت سهامی بانک پاسارگاد با وکالت آقای ش. ش. به طرفیت شرکت ایلیا بادپارس 2 - اداره تصفیه امور ورشکستگی 3 - دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/06/24 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض نسبت به تاریخ توقف ورشکستگی شرکت ایلیا باد پارس مندرج دردادنامه شماره --- ، با این استدلال که مهلت اعتراض نسبت به حکم ورشکستگی یکماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی در جراید است و ابلاغ در تاریخ 1393/04/17 انجام شده است بنابر این دعوا خارج از مهلت قانونی اقامه شده است و قرار رد آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق و موثر در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد به عمل نیامده است. نظر به اینکه دادنامه یاد شده از حیث مبانی استدلال و استنباط قضایی و رعایت اصول و قواعد دادرسی مغایرتی با مقررات قانونی ندارد از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ما 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم

منبع
برچسب‌ها