نظریه مشورتی شماره 7/1400/111 مورخ 1400/03/08

تاریخ نظریه: 1400/03/08
شماره نظریه: 7/1400/111
شماره پرونده: 1400-186/1-111 ک

استعلام:

در پرونده‌های جنایی موضوع قتل عمد، آیا پزشکی قانونی می‌تواند بدون کالبد‌گشایی علت فوت را اعلام کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق تبصره یک ماده یک قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب 1372«اظهار نظر پزشکی‌قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش‌های جدید و نتیجه‌گیری کافی باشد». بنابراین در مواردی که از طرف مرجع قضایی تعیین علت فوت از پزشکی قانونی درخواست شود، اگر تعیین علت فوت حسب نظر این مرجع بدون انجام کالبد‌شکافی ممکن باشد، مطابق تبصره یک ماده پیش‌گفته علت فوت اعلام می‌شود. بدیهی است نظر پزشکی قانونی همانند سایر نظرات کارشناسان و اهل خبره، هرگاه بر خلاف اوضاع و احوال مسلم نباشد معتبر است و به استناد تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 165 و 166 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای مرجع قضایی طریقیت دارد و در هر حال تشخیص نهایی با قاضی رسیدگی کننده است.

منبع