نظریه مشورتی شماره 7/96/1788 مورخ 1396/08/03

تاریخ نظریه: 1396/08/03
شماره نظریه: 7/96/1788
شماره پرونده: 1120-1/168-96

استعلام:

با توجه به اینکه بر اساس ماده 407 از قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه پس از واخواهی با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌نماید حال آیا دادگاه کیفری وقت دادرسی رسیدگی به واخواهی را باید به دادستان ابلاغ کند یا خیر؟ و آیا حضور دادستان به تشخیص دادگاه کیفری صالح به منظور رسیدگی به واخواهی بنا به وحدت ملاک از ماده 342 از همان قانون و اینکه واخواهی ادامه مرحله دادرسی اولیه است ضروری می‌باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و با عنایت به مواد 342 و 359 قانون موصوف که ناظر به کیفیت رسیدگی محاکم کیفری و ترافعی بودن این رسیدگی است و از آنجا که رسیدگی به واخواهی نیز مستلزم تعیین وقت و تشکیل جلسه رسیدگی است، بنابراین، در فرض سوال ابلاغ وقت رسیدگی مرحله واخواهی به دادستان الزامی است؛ گرچه برابر ماده 300 قانون فوق الذکر علی الاصول حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی دادگاه‌های کیفری تکلیف نمی‌باشد بلکه تنها یک اختیار است مگر آنکه دادگاه حضور وی یا نماینده اش را ضروری بداند که در این صورت تکلیف به حضور دارند.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)