فرجام خواهی از آرای بدوی در مهلت تجدیدنظر خواهی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواهی تلقی می‌شود.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای م. ش. ا. به وکالت از آقای م. م. به طرفیت آقای ح. خ. دادخواست مطالبه سهم از بابت احداث منزل مسکونی در پلاک....بخش.. اهواز تقدیم دادگاه‌های عمومی اهواز نموده که در شعبه --- به کلاسه.... ثبت و خانم ب. ر.ز. به وکالت از خوانده معرفی شده و در پایان جلسه دادرسی مورخ 1392/12/03 مقرر شده با توجه به وجود پرونده دیگری بین طرفین به کلاسه... حضور شخص طرفین درخصوص منزل مشترک ضروری است (ص 19 )تصویر دادنامه شماره --- - 1391/10/30 شعبه اول دادگاه عمومی اهواز (در پرونده کلاسه --- ) دایر بر صدور دستور فروش ملک به لحاظ غیرقابل افراز بودنش ملاحظه می‌شود (ص 24 )دادگاه پس از انعقاد جلسه دادرسی مورخ 1393/02/06 که آقای م. م. حاضر نشده، به موجب دادنامه شماره --- - 1393/02/09 به لحاظ عدم حضور خواهان جهت اخذ توضیح به استناد ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر نموده است (ص 39 )این رای در تاریخ 1393/02/14 ابلاغ و وکیل مشارالیه در تاریخ 1393/02/20 مبادرت به تقدیم دادخواست فرجامی نموده است که پس از تبادل لوایح، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 1393/12/09 به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح ذیل رای صادر می نماید:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به تاریخ ابلاغ رای مورد اعتراض ( 1393/02/14 )و تاریخ تقدیم دادخواست فرجامی ( 1393/02/20 ) مستندا به مواد 336 و 397 و 398 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادخواست مزبور در مهلت تجدیدنظرخواهی تقدیم شده است نظر به اینکه مقررات آیین دادرسی از قواعد آمره بوده و عدول از آن جز در مورد استثنائی میسر نیست لذا دادخواست تقدیمی، تجدیدنظرخواهی تلقی و پرونده اعاده می‌گردد تا به محاکم تجدیدنظر استان خوزستان ارسال شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

علی معینی- احمد کریم زاده

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها