نظریه مشورتی شماره 7/1401/365 مورخ 1401/05/04

تاریخ نظریه: 1401/05/04
شماره نظریه: 7/1401/365
شماره پرونده: 1401-168-365 ک

استعلام:

الف آیا پیشنهاد دادستان و رئیس حوزه قضایی مندرج در ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری منحصر به شخص دادستان و رئیس حوزه قضایی است یا از طرف معاون قضایی آنان و سرپرستان مجتمع قابل اعمال است؟ ب اگر از طرف معاونین قابل اعمال است نیاز به تصریح در تفویض اختیار دارد یا صرف صدور ابلاغ معاونت و سرپرستی مجتمع کفایت می‌کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف) مطابق اصول حقوق اداری، تفویض اختیار از سوی مقامات مافوق به مقامات مادون به جز در موارد منصوص جایز است و مقررات مواد 88 و 338 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز در این راستا تنظیم شده است؛ بنابراین در فرض سوال نیز رئیس حوزه قضایی یا دادستان می‌توانند اختیار مذکور در ماده 418 قانون پیش‌گفته را به معاونین خود (و سرپرستان مجتمع‌های قضایی که واجد سمت معاونت هستند) تفویض کنند.
ب- با توجه به آنچه در پاسخ بند «الف» گفته شد، صرف صدور ابلاغ معاونت یا سرپرستی مجتمع کفایت نمی‌کند و تفویض اختیار به ایشان ضرورت دارد. بدیهی است در مواردی که مشمول نهاد کفالت اداری (عدم اشتغال فرد معین در سمت رئیس حوزه قضایی یا دادستان) می‌شود موضوع تفویض اختیار منتفی بوده و بر اساس نهاد کفالت اداری اقدام می‌شود.

منبع