اعتراض نسبت به حکم غیابی در فرجه واخواهی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: حکمی که درنتیجه اعتراض به تصمیم دادگاه ها در امور حسبی صادر می‌شود نیز از سوی محکوم علیه غایب قابل واخواهی است.

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم‌ها 1 - ر.ن. 2 - ب.ب. با وکالت آقای الف.ح و خانم ژ.ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/06/03 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهان‌ها به خواسته اعتراض به تصمیم شماره 504 مورخه 1392/05/13 صادر و اعلام گردیده است، وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد می‌باشد. زیرا هرچند که قانونگذار در ذیل ماده 44 قانون امورحسبی، اظهار داشته «... و حکمی که در نتیجه اعتراض صادرمی‌شود قابل پژوهش و فرجام است.» اما این نافی حقوق مسلّم محکومٌ علیه غایب که در جریان رسیدگی حضور نداشته و لایحه‌ای تقدیم ننموده است، نخواهد بود و مشارٌالیه حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید که در مهلت مقرر قانونی اقدام به تقدیم دادخواست واخواهی نموده است. از این رو دادگاه به استناد قسمت اخیر از ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض قرار معترضٌ‌عنه پرونده را جهت رسیدگی به واخواهی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امی - مداح

منبع
برچسب‌ها