بذل نفقه و اجرت المثل به عنوان فدیه طلاق خلع

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در طلاق خلع، مالی که زوجه به زوج بذل می کند، باید حقی موجود و ثابت شده باشد؛ بنابراین نفقه و اجرت المثل در صورتی می‌توانند به عنوان فدیه، بذل شوند که در رابطه با آنها حکمی از دادگاه صادر شده باشد. در غیراین صورت بذل، باطل و نوع طلاق رجعی است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/24

رای دادگاه

در خصوص دعوی ه. ک. فرزند ن. با وکالت مع الواسطه خانم الف.الف. به طرفیت م. الف. فرزند ع.الف. با وکالت آقای ح. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق توافقی به این شرح که زوجه اعلام می‌دارد به جهت کراهت شدید از زوج از حقوق شرعی و قانونی خویش مهریه را در پرونده کلاسه --- شعبه --- مجتمع قضایی خانواده 2 (ونک) مطالبه خواهد شد و زوجه اجرت المثل، نفقه گذشته و آینده را در قبال طلاق بذل مینماید.جهیزیه را در پرونده 9409982172011 مطالبه خواهد شد هزینه های معموله موضوع ماده 30 قانون حمایت خانواده برای مخارج زندگی مشترک که بر عهده زوج بوده صورت نگرفته است. فرزندندارندوکیل مع الواسطه زوج موضوع وکالتنامه شماره 6451 دفتر ازدواج 88 تهران نیز اظهار داشت با قبول بذل و فدیه حاضر به طلاق می باشم دادگاه توجها به اینکه مساعی وافیه و مواعظ شافیه دادگاه و مرکز مشاوره خانواده مستقر در بهزیستی شهرستان رباط کریم جهت اصلاح ذات البین منتج به نتیجه نگردیده و زوجه اصرار بر طلاق داشته و زوج حاضر به طلاق با توافقات مار الذکر می‌باشد دادگاه به استناد ماده 1146 قانون مدنی و مواد 25 ، 26 ، 29 ، 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای طلاق خلع بائن صادر و اعلام می‌دارد مدت اعتبار این گواهی 3 ماه از تاریخ قطعیت و یا ابلاغ رای قطعی می‌باشد در اجرای ماده 34 از قانون فوق الذکر اگر در ظرف مهلت مذکور به دفتر خانه طلاق تحویل نشود یا ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تحویل، در دفتر خانه حاضر و مدارک ارائه نشود از اعتبار ساقط است.دفاتر اجرا کننده طلاق پس از ملاحظه گواهی قطعیت اصداری دادگاه با رعایت مقررات شرعی و قانونی مبادرت به اجرای صیغه طلاق به شرح گواهی خواهند نمود ضمنا زوجه به دلالت نظریه پزشکی قانونی شماره 57331 مورخ 94/10/24 حامله نبوده باکره نمی‌باشدرای صادره حضوری تلقی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم- ابراهیم محمدزاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/06

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه. ک. با وکالت آقایان م. الف. و ک. ع. به طرفیت خانم م. الف. با وکالت آقای ع. ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/10/24 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی رباط کریم که به موجب آن با تقاضای تجدیدنظرخوانده به استناد وکالتی که برای طلاق در عقدنامه داشته گواهی عدم امکان سازش و با قید طلاق خلع بائن صادر شده است با توجه به محتویات پرونده صرف نظر از ایرادات که عبارتست از 1 - به حکایت صفحه 16 عقدنامه در وکالت زوج به زوجه اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی به وکیل داده نشد 2 - در طلاق توافقی به استناد ماده 25 قانون حمایت دادگاه باید طرفین (زوجین) رابه مرکز مشاوره معرفی میکرد در حالی که دادگاه به حکایت صفحه 11 وکیل مع الواسطه زوج را معرفی کرد و مرکز مشاوره نیز به حکایت صفحه 13 به صورت اختصار اعلام نظر کرده است 3 - زوجه تقاضای طلاق توافقی کرده و در جلسه دادگاه اعلام کرده که نفقه و اجرت المثل را در قبلا طلاق بذل کرده است و دادگاه نیز نوع طلاق را خع بائن ذکر کرده است که اولا مالی را که زوجه بذل کرده ثابت شده نبوده و نیست چون حکمی در رابطه با نفقه و اجرت المثل ارائه نکرده پس حقی ثابت نیست تا بتواند آن را بذل نماید پس باید طلاق رجعی باشد نه خلعی و ثانیا قید بائن بودن نیز دچار اشکال است چون زوجه متولد 1367 است و دوشیزه نیز نمی‌باشد و 3 - دادنامه صادره به شخص زوج ابلاغ نشد تا ایراد وکیل زوجه پذیرفتی باشد که اعلام کرد خارج از مهلت است دادگاه بدوی صالح به رسیدگی نبوده است بدلیل اینکه زوجه برابر مدارک مندرج در پرونده صفحات 40 و 41 و 42 و 44 و 45 و 46 و 50 و 51 ساکن تهران است و یک روز قبل از طرح دعوی طلاق در شعبه --- دادگاه خانواده تهران به حکایت صفحات 50 و 51 دعوی مطالبه مهریه و جهیزیه را توسط وکیل خود آقای ع. مطرح کرد و آدرس تهران اعلام کرده است و یک روز بعد آن رفته در رباط کریم دعوی طلاق را مطرح نموده است و عقد نیز در تهران صورت گرفته است و زوج نیز ساکن تهران است با این علم و اطلاع آنهم با دارا بودن وکیل دادگاه رباط کریم صالح به رسیدگی نبوده است و لذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه خانواده تهران صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس ‌و مستشار

عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی

منبع
برچسب‌ها