ابطال قرارداد به سبب حجر یکی از طرفین معامله

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اقامه دعوای ابطال قرارداد به استناد حجر یکی از طرفین معامله، فرع بر اثبات و احراز حجر وی در زمان انجام معامله در دادگاه است و قبل از آن، دعوای ابطال قرارداد قابلیت استماع نخواهد داشت.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوای مطرح شده از ناحیه آقای ف. م. به وکالت از آقای ط. ع.ز.ب.د. و خانم ح. ع.ز.ب.د. به طرفیت خانم ن. ن. و آقای ج. ع.ز.ب.د. با وکالت آقای و. الف. ب. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال مبایعه‌نامه‌های 1393/01/05 و 1393/01/20 در خصوص پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی بخش --- تهران، بدین شرح که ضمن طرح دادخواست ادعا گردیده است مرحوم ج.خ. ع.ز.ب.د. پس از چند ماه بیماری در تاریخ 1387/01/12 فوت نموده است و در بیست روز آخر عمرش در حالت اغما بوده و کسی را نمی‌شناخته است و در چنین وضعیتی به لحاظ عدم برخورداری از عقل و اراده سالم قادر به انجام معامله نبوده و خوانده ردیف اول با جعل اثر انگشت مرحوم، پلاک ثبتی فوق الاشاره را به خودش واگذار و پس از آن در تاریخ 1393/01/20 به خوانده ردیف دوم فروخته است که با توجه به موارد فوق ناگزیر از طرح دادخواست نزد مراجع قضایی می‌باشد. از طرفی پس از طی مراحل قانونی جهت تعیین وقت رسیدگی از ناحیه وکیل خواندگان ایراداتی مطرح گردیده که عبارت است از 1 - مطابق گواهی انحصار وراثت که توسط خواهان ردیف دوم اخذ گردیده است دارایی مرحوم ج.خ. ع.ز.ب.د. در زمان وفات ایشان کمتر از سی میلیون ریال عنوان گردیده است 2 - دلیلی مبنی بر ناتوانی آن مرحوم قبل از وفات وجود ندارد 3 - با توجه به گذشت زمان نسبتا طولانی از زمان واگذاری صورت پذیرفته تا زمان طرح دادخواست (از تاریخ 1387/01/05 لغایت 1393/08/03 ) موجبی برای طرح دادخواست حاضر وجود ندارد. در ادامه با توجه به استعلام انجام شده از بیمارستان امام خمینی (ره) مشخص گردید مرحوم ج.خ. ع.ز.ب.د. در تاریخ 1393/11/15 در آن بیمارستان پذیرش و در تاریخ 1393/12/04 پس از بهبودی از آن مرجع ترخیص گردیده است از آنجایی که اصول اسناد جهت انجام کارشناسی ارایه نگردیده و با توجه به صدور اسناد رسمی بر مبنای آن، همچنین با توجه به نحوه اظهارات خواهان درارتباط با تشریح موضوع خواسته، دفاعیات مطرح شده در ارتباط با عدم توجه دعوی به خواندگان، دادگاه خواسته مطرح شده را وارد ندانسته و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی‌حقی و رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌نماید؛ رای صادره حضوری و به استناد مواد 331 و 336 قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.

دادرس شعبه اول محاکم عمومی شهرستان اسلامشهر - رضا مرادی حقگو

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/10/28 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان با خواسته ابطال مبایعه‌نامه‌های عادی مورخ 1393/01/05 و 1393/01/20 در مورد پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی بخش --- تهران مورد پذیرش قرار نگرفته و حکم بر بی‌حقی صادر شده موافق مقررات و اصول دادرسی نمی‌باشد و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا عمده ادعای تجدیدنظرخواهان این است که مورث آنان در زمان تنظیم مبایعه‌نامه مورخ 1393/01/05 محجور بوده و اهلیت انجام معامله را نداشته است با توجه به اینکه رسیدگی به دعوی ابطال مبایعه‌نامه مذکور فرع بر اثبات و احراز حجر مورث آنان در زمان انجام معامله بوده، در نتیجه دعوی در وضع فعلی قابلیت استماع نداشته دادگاه مستندا به مادتین 358 و 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید سعید میرحسینی - محمد ترابی

منبع
برچسب‌ها