نظریه مشورتی شماره 7/96/1972 مورخ 1396/08/27

تاریخ نظریه: 1396/08/27
شماره نظریه: 7/96/1972
شماره پرونده: 69-861/1-902

استعلام:

با در نظر گرفتن اطلاق ماده 440 قانون آئین دادرسی کیفری و تقیید تبصره 2 ماده 427 همان قانون آیا قرار قبولی درخواست تجدیدنظرخواهی قطعی است یا همانند قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی قابل تجدیدنظر است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قرار قبولی درخواست تجدیدنظر و فرجام که طبق ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت موجه شناختن عذر درخواست کننده در تقدیم درخواست تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت، توسط دادگاه صادر می‌شود و با عنایت به تبصره 2 ماده 427 قانون یاد شده قابل تجدیدنظر نیست و قرار قبولی درخواست تجدیدنظر و فرجام ارتباطی به ماده 440 قانون مرقوم ندارد.

منبع