نظریه مشورتی شماره 7/97/3077 مورخ 1397/12/19

تاریخ نظریه: 1397/12/19
شماره نظریه: 7/97/3077
شماره پرونده: 97-108-3077

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 559 (اصلاحی 1394/3/24) قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدیشاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند..... در مواردی که واحدهای دولتی (ادارات و سازمانهای دولتی و کارکنان آنها) در اجرای وظایف نظارتی و قانونی خود، مکلف و موظف به اعلام جرم به مراجع ذیربط میباشند، چون اعلام آنها از باب انجام وظیفه قانونی است، اعلامکننده جرم به شمار میروند، نه شاکی و اعلامیه (گزارش) آنان در خصوص جرایم نیز شکوائیه (شکایت کیفری) به شمار نمیرود که پرداخت هزینه (الصاق تمبر) شکایت کیفری موضوع ماده فوقالذکر در مورد آنها الزامی باشد. لازم به ذکر است، تشخیص اینکه سازمان یا اداره دولتی، اعلام کننده است یا شاکی، حسب مورد به عهده قاضی رسیدگیکننده به موضوع است./ح

منبع