تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۰۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۳۰۵

پیام: شرط صدور پروانه کارشناسی از کانون کارشناسان رسمی، دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر بوده و مدرک معادل کارشناسی حتی با با ضمیمه گواهی سازمان سنجش و آموزش کشور، مورد پذیرش نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ز. به طرفیت ش. و کانون کارشناسان رسمی استان آذربایجان شرقی به خواسته ابطال تصمیمات کمیسیون ماده ۱۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص عدم موافقت با عضویت خواهان در کانون کارشناسان رسمی دادگستری با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه دلایل موجود و امعان نظر قراردادن لایحه دفاعیه خوانده من‌حیث‌المجموع ادعای خواهان به اثبات نمی‌رسد. زیرا بر اساس نظریه کمیسیون مذکور، عدم پذیرش خواهان با لحاظ نداشتن مدرک کارشناسی معتبر بوده و ارائه مدرک کارشناسی معادل مطابق بند و ماده ۱۵ قانون کارشناسان برای اعطای پروانه کارشناسی قابل قبول نبوده و به صرف قبولی خواهان در آزمون و تأیید کمیسیون ماده ۱۳ جهت معرفی وی به کارآموزی، نمی‌تواند برای خواهان حقی ایجاد نماید و لذا صدور پروانه کارشناسی منوط به صرف شرکت در آزمون جامع سنجش و آموزش کشور و قبولی آن تغییری در وضع سابق مدرک موصوف ایجاد نمی‌نماید. با این وصف دعوی از نظر دادگاه غیرثابت تشخیص و حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - شهمرادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ز. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره ۶۲۰ - ۱۳۹۳/۶/۲۹ از شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال تصمیمات کمیسیون ماده ۱۳ قانون کارشناسان غیرموجه تشخیص، حکم بر بطلان آن صادر شده است؛ این دادگاه محتویات پرونده خصوصاً لوایح طرفین و آراء متعدده را مورد دقت قرار داد. لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌داند. استدلال و استناد محکمه نخستین صحیح و مطابق با مقررات می‌باشد. زیرا پذیرش مدرک کارشناسی معادل حتی با ضمیمه گواهی سازمان سنجش و اموزش کشور، موجب تغییر نص قانون نمی‌گردد. دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر شرط پذیرش برای صدور پروانه کارشناسی است. لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، دادنامه نخستین تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قربان‌وند - خانی