درخواست پروانه کارشناسی رسمی با مدرک معادل

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شرط صدور پروانه کارشناسی از کانون کارشناسان رسمی، دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر بوده و مدرک معادل کارشناسی حتی با با ضمیمه گواهی سازمان سنجش و آموزش کشور، مورد پذیرش نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ز. به طرفیت ش. و کانون کارشناسان رسمی استان آذربایجان شرقی به خواسته ابطال تصمیمات کمیسیون ماده 13 قانون کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص عدم موافقت با عضویت خواهان در کانون کارشناسان رسمی دادگستری با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه دلایل موجود و امعان نظر قراردادن لایحه دفاعیه خوانده من‌حیث‌المجموع ادعای خواهان به اثبات نمی‌رسد. زیرا بر اساس نظریه کمیسیون مذکور، عدم پذیرش خواهان با لحاظ نداشتن مدرک کارشناسی معتبر بوده و ارائه مدرک کارشناسی معادل مطابق بند و ماده 15 قانون کارشناسان برای اعطای پروانه کارشناسی قابل قبول نبوده و به صرف قبولی خواهان در آزمون و تایید کمیسیون ماده 13 جهت معرفی وی به کارآموزی، نمی‌تواند برای خواهان حقی ایجاد نماید و لذا صدور پروانه کارشناسی منوط به صرف شرکت در آزمون جامع سنجش و آموزش کشور و قبولی آن تغییری در وضع سابق مدرک موصوف ایجاد نمی‌نماید. با این وصف دعوی از نظر دادگاه غیرثابت تشخیص و حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - شهمرادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ز. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/06/29 از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال تصمیمات کمیسیون ماده 13 قانون کارشناسان غیرموجه تشخیص، حکم بر بطلان آن صادر شده است؛ این دادگاه محتویات پرونده خصوصا لوایح طرفین و آراء متعدده را مورد دقت قرار داد. لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌داند. استدلال و استناد محکمه نخستین صحیح و مطابق با مقررات می‌باشد. زیرا پذیرش مدرک کارشناسی معادل حتی با ضمیمه گواهی سازمان سنجش و اموزش کشور، موجب تغییر نص قانون نمی‌گردد. دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر شرط پذیرش برای صدور پروانه کارشناسی است. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، دادنامه نخستین تایید می‌گردد. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قربان‌وند - خانی

منبع
برچسب‌ها