ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع

(اصلاحی 1371/12/16)- بیست درصد جرائم نقدی و وجوه حاصل از فروش مواد بازداشتی که براساس مقررات ماده 28 قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل‌ها و مراتع و قوانین مربوط به قاچاق وصول میشود به نسبت‌های مندرج در ذیل تقسیم می‌شود.

 1- مخبر  ده درصد
2- کاشف پنجاه درصد
3- مأموریا مأمورین انتظامی به تشخیص وزارت منابع طبیعی پانزده درصد
4- ذخیره برای پرداختهای ضروری بنا به تشخیص وزارت منابع طبیعی بیست و پنج درصد

تبصره 1 (الحاقی 1371/12/16)- مخبر کسی است که وقوع جرم قاچاق را به ماموران وزارت جهادسازندگی - سازمان جنگلها و مراتع کشور اطلاع دهد در صورتی که مخبر بخواهد نام او محفوظ بماند یا به نظر ماموران وزارت جهادسازندگی و سازمان جنگلها و مراتع کشور افشای نام مخبر مصلحت نباشد نام او با ذکر مطلب در صورتمجلس محفوظ خواهد ماند.

تبصره 2 (الحاقی 1371/12/16)- در صورتی که کسی به دو عنوان ذی سهم باشد فقط حق دریافت سهم زیادتر را خواهد داشت.

تبصره 3 (الحاقی 1371/12/16)- در صورت تعدد مامورین کاشف، مامورین انتظامی و مخبرین سهم مقرر بین آنان به تساوی تقسیم خواهد شد.

تبصره 4 (الحاقی 1371/12/16)- سهمیه های مقرر در این ماده در صورتی پرداخت خواهد شد که پرونده های امر منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد.