نظریه مشورتی شماره 7/1402/557 مورخ 1402/12/16

تاریخ نظریه: 1402/12/16
شماره نظریه: 7/1402/557
شماره پرونده: 1402-186/1-557ک

استعلام:

1- در خصوص پرونده‌های سرقت، زمانی که سارق و تحصیل‌کننده مال مسروقه نیز شناسایی و انتساب بزه به آنها محرز می‌شود، آیا صرفاً متهم به سرقت، مسئول رد مال بوده و تحصیل‌کننده در این خصوص رها می‌شود یا اینکه متهم تحصیل‌کننده نیز مستقلاً یا به همراه سارق مسئولیت دارد؟
2- اگر نظر بر این باشد که صرفاً سارق مسئولیت دارد، تکلیف اموال مسروقه (عین، مثل یا قیمت) که در اختیار تحصیل‌کننده قرار گرفته و منتفع شده است چیست؟ (در نظر باشد که در اکثر پرونده‌ها سارقین، مال مسروقه را به قیمت ناچیز فروخته و قدرت بر رد مال ندارند و مال نزد تحصیل‌کننده بوده و ملائت بیشتری دارد.)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 667 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، دادگاه کیفری مکلف است در مواردی که عین مال نزد سارق موجود باشد، سارق را به رد آن محکوم نماید و درمواردی که عین مال مسروقه نزد خریدار کشف شده باشد، در این صورت با لحاظ مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رفتار می‌شود. بدیهی است در مواردی که به تشخیص دادگاه از مصادیق صدور حکم به مثل یا قیمت مال مسروق باشد، در مورد سارق بدون تقدیم دادخواست مطابق ماده 667 قانون صدر‌الذکر رفتار می‌شود و در خصوص خریدار مال مسروقه در صورت تقدیم دادخواست، وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه کیفری مبادرت به صدور حکم خواهد نمود./

منبع