درخواست طلاق به دلیل ناباروری زوج

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: منظور از شرط عدم باروری زوج تا 5 سال از تاریخ ازدواج؛ عدم باروری به روش طبیعی است و چنانچه زوج امکان باروری به روش های پیشرفته علمی را داشته باشد که مستلزم رضایت زوجه است، شرط وکالت در طلاق برای زوجه محقق شده است.

رای خلاصه جریان پرونده

خانم خ.ح. فرزند ج. دادخواستی به‌طرفیت آقای الف. س. به خواسته صدور حکم طلاق به محاکم خانواده تهران تقدیم داشته و به شعبه --- ارجاع گردیده است خواهان در توضیح اعلام کرده است که اینجانب مورخ 1383/03/08 به عقد دائم خوانده درآمده‌ام و در طول 10 سال زندگی مشترک متاسفانه از خوانده صاحب فرزند نشده‌ام خوانده عقیم بوده و قدرت تولیدمثل ندارد و در طول زندگی مشترک به پزشکان متعدد و به مراکز درمانی مراجعه کرده‌ایم که متاسفانه مریضی خوانده درمان نشده است با عنایت به اینکه بنده فعلا جوان هستم و شرعا ‌و قانونا حق دارم که صاحب اولاد باشم متاسفانه در ادامه زندگی با خوانده از این حق محروم میشوم لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) دارم دادگاه با تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین به تاریخ 1392/11/06 جلسه دادگاه را در وقت مقرر با حضور طرفین تشکیل داده و خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است اینجانب مدت 9 سال است با خوانده ازدواج کرده‌ام و به دلیل نداشتن اسپرم تاکنون صاحب فرزند نشده‌ام و تا چند وقت پیش اعتیاد به مواد مخدر داشته و با تلاش من در کلاس‌های ترک اعتیاد شرکت کرده و اعتیاد را ترک کرده و الان هم (شرکت در) کلاس‌ها را ادامه می‌دهد خانواده‌اش در زندگی ما دخالت می‌کنند چون در یک ساختمان زندگی می‌کنیم مرتب به من توهین و تهدید می‌کردند و می‌گفتند از خانه ما برو بیرون من مدت سه ماه است که در منزل پدرم می‌باشم و در این مدت هیچ سراغی از من نگرفته است خوانده در جواب گفت من هیچ‌کدام از حرف‌های همسرم را قبول ندارم من چند سال قبل اعتیاد داشتم ولی ترک کرده‌ام و الان سالم هستم و خانواده هم در زندگی ما دخالت نمی‌کنند به غیر از ما سه عروس دیگر در خانه پدرم زندگی می‌کنند چرا آن‌ها مشکل ندارند من حاضرم به خاطر او در جای دیگر خانه تهیه کنم ولی طلاق نمی‌دهم زوجه در پاسخ گفت مشکل اصلی ما بچه‌دار نشدن او می‌باشد به همین دلیل طلاق می‌خواهم دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و تذکر داده طرفین داوران واجد شرایط خود را در مهلت مقرر به دادگاه معرفی نمایند زوجه آقای ج.ح. و زوج آقای ج.س. را به‌عنوان داور خود معرفی نموده‌اند و نامبردگان نظریه داوری خودشان را تقدیم و پیوست پرونده می‌باشد سپس زوج آقای الف. س. از طرف دادگاه به پزشکی قانونی معرفی و اداره پزشکی قانونی منطقه جنوب تهران طی شرحی به شماره 12/1 /م/ 42041 - 1392/12/26 اعلام کرده طبق معاینه انجام گرفته و مشاوره با متخصص ارولوژی دستگاه تناسلی خارجی طبیعی می‌باشد و بر اساس آزمایش منی انجام گرفته وی دچار کاهش توانائی باروری است که احتمال باروری به روش طبیعی کم می‌باشد لیکن از طریق روش‌های پیشرفته کمک باروری احتمال باروری وجود دارد و ایشان عقیم محسوب نمی‌گردد دادگاه در وقت فوق‌العاده پرونده کلاسه --- و کلاسه --- به ترتیب درخواست طلاق و نفقه از ناحیه زوج و درخواست تمکین از طرف زوج ملاحظه کرده با توجه بر اینکه منشا آن‌ها واحد بوده با استناد به ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی توامان صادر می‌نماید و ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره --- به تاریخ 1393/02/31 مبادرت به صدور رای می‌نماید دادگاه با استدلال به اینکه نظر به عدم احراز موارد مندرج در ماده 8 قانون حمایت خانواده و تبصره ذیل ماده 1130 قانون مدنی و شرایط مندرج در سند نکاحیه و با توجه به عدم ارائه دلائل شرعی و قانونی بر اثبات ادعا توسط خواهان و عدم احراز عسروحرج با فرض بذل حقوق متصوره از سوی زوجه و اینکه... حسب فقه مبین اسلام و قوانین موضوعه طلاق به‌عنوان ایقاع در ید زوج است و در ‌ما‌نحن‌فیه اراده مشارالیها در حدی نیست که مثبت عسروحرج ایشان باشد لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد ندانسته مستندا به مواد 194 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر می‌نماید و در خصوص خواسته دیگر زوجه مبنی بر الزام زوج به پرداخت نفقه معوقه نظر به اینکه شرط پرداخت نفقه زن تمکین وی از شوهرش می‌باشد درحالی‌که زوجه دلیلی که حکایت از تمکین از زوج باشد ارائه ننموده است لذا دادگاه وی را مستحق نفقه ندانسته و مستندا به ماده 1108 قانون مدنی حکم بر بی‌حقی زوجه را صادر می‌نماید و در خصوص خواسته دیگر زوجه مبنی بر الزام زوج به پرداخت مهریه نظر به اینکه به‌محض وقوع عقد نکاح زن می‌تواند هرگونه تصرف در مهریه خود داشته باشد و زوج دلیلی که حکایت از پرداخت آن باشد ارائه ننموده لذا این خواسته خواهان ثابت تشخیص داده شده مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1082 قانون مدنی حکم به الزام زوج به پرداخت مهریه به تعداد دویست و چهارده قطعه سکه بهار آزادی در حق خواهان صادر می‌نماید و در خصوص دادخواست زوج به‌طرفیت زوجه به خواسته الزام وی به تمکین نظر به اینکه به‌محض وقوع عقد زن و شوهر دارای حقوق و تکالیفی در مقابل هم خواهند داشت و باید در تشیید مبانی خانواده به یکدیگر معاضدت نمایند و زوجه دلیلی که موجهه (توجیه‌کننده) عدم تمکین باشد ارائه ننموده است لذا دادگاه دعوی زوج را (در این مورد)‌ ثابت تشخیص و مستندا به مواد 1102 - 1103 - 1104 و 1106 قانون حکم به الزام زوجه به تمکین از زوج صادر می‌نماید پس از ابلاغ دادنامه خانم خ.ح. با وکالت خانم م.ک. وکیل پایه دو از مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه طی دادخواست و لایحه پیوستی نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردیده است شعبه مذکور به تاریخ 1393/04/25 جلسه دادگاه را با حضور تجدیدنظرخواه و وکیل وی و تجدیدنظرخوانده تشکیل داده تجدیدنظرخواه گفت ده سال زندگی کرده‌ام فاقد فرزند هستیم همسرم عقیم است و دو ماه است ایشان مرا بیرون کرده است چاقو خورده‌ام، تجدیدنظرخوانده گفت من قدرت بچه‌دار شدن را دارم و عقیم نیستم و حرف‌های همسرم را قبول ندارم من نمی‌خواهم طلاق بدهم وکیل تجدیدنظرخواه نیز اظهار داشت در برگ پزشکی قانونی گواهی شده آقای الف. س. به‌طریق معمول قدرت باروری ندارد مگر اینکه از طریق عمل جراحی که عوارض جسمی برای زوجه باشد و یک مرحله عمل انجام شده است دادگاه پس از استماع اظهارات تجدیدنظرخواه و وکیل وی و خود تجدیدنظرخوانده به شرح دادنامه شماره --- - 1393/04/31 ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید دادنامه به تاریخ 1393/06/18 به خانم خ.ح. ابلاغ و مشارالیها با وکالت خانم‌ها س.ط. وکیل پایه یک از مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه و م.ک. وکیل پایه دو از مرکز مذکور طی دادخواست و لایحه پیوستی نسبت به دادنامه صادره فرجام‌خواهی کرده و به تاریخ 1393/06/31 ثبت و به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می‌شود که موضوع فرجام‌خواهی در تاریخ 1393/07/17 به فرجام‌خوانده ابلاغ ولی تبادل لوایح از ناحیه وی مشاهده نگردیده است و در مورد گزارش مدیر دفتر این شعبه مبنی بر اینکه احد از وکلای فرجام‌خواه خانم م.ک. دارای پایه دو وکالت می‌باشد با توجه بر اینکه در وکالت‌نامه قید شده مجتمعا یا منفردا و یکی از وکلای فرجام‌خواه خانم س.ط. دارای پایه یک می‌باشد و حق دخالت در پرونده‌های دیوان‌عالی کشور دارد و وکالت‌نامه و لایحه فرجام‌خواهی به امضا هر دو وکیل رسیده است بنابراین اشکالی از حیث طرح در دیوان‌عالی کشور ندارد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

با بررسی محتویات پرونده و اوراق و مندرجات آن اعتراض فرجام‌خواه به دادنامه فرجام‌خواسته وارد است زیرا اولا در بند 10 شروط ضمن عقد سند نکاحیه قید شده در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید در این بند باروری به روش غیرطبیعی و از طریق روش‌های پیشرفته قید نگردیده است ثانیا در نظریه پزشکی قانونی به شماره 12/1 /م/ 42041 - 1392/12/26 مرکز پزشکی قانونی منطقه جنوب تهران اعلام شده بر اساس آزمایش انجام گرفته وی (زوج) دچار کاهش توانائی باروری است که احتمال باروری به روش طبیعی کم می‌باشد لیکن از طریق روش‌های پیشرفته کمک باروری احتمال باروری وجود دارد در صورتی که اقدام از طریق روش‌های پیشرفته مستلزم موافقت زوجه می‌باشد و عدم موافقت زوجه نیز در لایحه وکیل وی در مرحله تجدیدنظرخواهی به‌صراحت منعکس گردیده مبنی بر اینکه موکل با توجه به اعتقاداتی که از لحاظ مذهبی و فقهی دارد دیگر قادر به انجام عمل‌های دیگر نمی‌باشد مانند اهدای گامت (اسپرم)... بنا به مراتب به‌نظر می‌رسد مکلف کردن زوجه با این عمل تکلیف مالایطاق است لذا شایسته بود شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین در وقت مقرر در جلسه دادگاه از نامبردگان در مورد نظریه پزشکی قانونی مبنی بر امکان باروری از طرق روش‌های پیشرفته تحقیقات لازم انجام می‌داد و اینکه زوجه با نظریه پزشکی قانونی موافقت دارد یا خیر بنا به جهات قید شده تحقیقات و رسیدگی نارسا و ناقص بوده مستندا به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام‌خواسته در این قسمت نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای قطعی ارجاع می‌گردد.

رئیس و مستشار شعبه --- دیوان‌عالی کشور

طیبی - مصطفوی

منبع
برچسب‌ها