مطالبه نحله قبل از شروع زندگی مشترک

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: از جمله شرایط استحقاق نحله، سنوات زندگی مشترک است؛ بنابراین درصورتی که زوجین زندگی مشترک را آغاز نکرده باشند نحله به زوجه تعلق نمی گیرد.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ه. ک.الف. متولد 1376/11/29 با وکالت خانم م. ق.پ. دادخواستی به طرفیت خانم الف. ک.الف. متولد 1379 با ولایت ع.الف. ک.الف. (توضیح اینکه دادخواست تایپی است ولی جمله با ولایت ع.الف. ک.الف. با خودکار نوشته شده است عضو ممیز) تقدیم داشته است 0 در دادخواست تقدیمی که در تاریخ 1393/04/10 ثبت گردیده است توضیح داده شده است که موکل در تاریخ 1393/01/11 به موجب سند عادی که توسط آقای 000 تنظیم شده است خوانده را به عقد شرعی و دائمی خود در آورده است 0 مدت 2 ماه زندگی مشترک سپری شده است و فرزند مشترک ندارند مع الوصف به علت اختلافات پیش آمده و عدم امکان ادامه زندگی مشترک مستندا به ماده 1133 قانون مدنی تقاضای صدور حکم طلاق دارد و مهریه زوجه به صورت نقدی پرداخت خواهد شد 0 تصویر عقد نامه عادی و تصویر دادنامه شماره --- مورخ 1393/03/28 شعبه --- دادگاه خانواده تبریز مبنی بر تایید رشد آقای ه. ک.الف. ضمیمه دادخواست میباشد 0 این دادخواست ابتدا به شورای حل اختلاف ارسال شده است و در جلسه شورای حل اختلاف فقط وکیل خواهان (زوج) حاضر بوده و تقاضای خود را به شرح دادخواست تکرار کرده است فلذا پرونده به دادگستری اعاده و به شعبه --- دادگاه خانواده تبریز ارجاع گردیده است 0 جلسه دادگاه در تاریخ 1393/06/16 تشکیل شده است 0 وکیل خواهان حاضر بوده ولی شخص خواهان و خوانده حضور نداشته اند 0 وکیل خواهان خواسته خود را تکرار نموده و دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده است (ص 14 ) 0 خانم م. م. و آقای م. ب. وکالت خانم الف. ک. با ولایت قهری آقای ع.الف. ک.الف. را عهده دار شده اند (ص 20 ) 0 پدر زوجه به عنوان داور اعلام داشته وقوع طلاق را در شرایط ذیل الذکر به مصلحت زوجین نمی دانم و تقاضای بذل توجه دارم: 1 - خواهان با قرار دادن دخترم در شرایط خاص و دادن وعده های واهی در تاریخ 1393/01/11 طی سند عادی با دخترم با مهریه 14 عدد سکه ازدواج دائم و متعاقب آن ارتباط زناشوئی فیمابین زوجین برقرار گشته که بعد از آن با بهانه های واهی از جمله ترس ازخانواده اش تا بحال از ثبت نکاح دائم در دفاتر رسمی امتناع نموده و دخترم را از حقوق قانونی آن محروم ساخته است 2 - رفتار و کلام خواهان در این مدت با بنده و همسرم و دخترم متناقض با خواسته ایشان یعنی طلاق می‌باشد ایشان بارها اظهار نموده من به الف. علاقه دارم و خواسته واقعی من طلاق نیست و به این منظور هم وکالت داده ام بلکه به خاطر عدم رضایت خانواده ام و ترس از طرد شدن خانواده ام موجب به وجود آمدن این شرایط یعنی عدم ثبت نکاح و دادخواست طلاق گشته است 000 تقاضا دارد ابتدا زوج دعوت به ثبت نکاح و سپس ادامه زندگی مشترک شود زیرا طلاق تبعات بسیار سنگینی برای زوجین و بخصوص دختر 14 ساله ام که حال دوشیزه نمی‌باشد دارد (ص 25 ) 0 داور زوج (پدر زوج) اعلام داشته جهت صلح و سازش موفق به تشکیل جلسات داوری نشدم و زوجین حاضر به شرکت در جلسات داوری نشدند 000 با اعلام مراتب فوق به نظر میرسد جدائی آنها از همدیگر تنها راه حل می‌باشد (ص 26 ) 0 دادگاه زوجین را جهت بررسی مسائل مالی و سایر موضوعات مرتبط دعوت به حضور در جلسه دادرسی نموده است 0 وکیل زوجه طی لایحه ای اعلام داشته: 1 - دادخواست تقدیمی خواهان به طرفیت زوجه (موکله) در حالی مطرح گردیده که مشارالیها در سن چهارده سالگی میباشد و با عنایت به تبعات مالی طلاق از جمله مهریه و نفقه و 000 به نظر میرسد دعوی می‌بایست به طرفیت موکله با ولایت قهری پدرش اقامه می گردید و فی الواقع دعوی از این حیث قابل ایراد و رد میباشد 2 - چون موکله حاضر به طلاق نیست و بین زوجین مواقعه صورت گرفته است موکله خواهان کلیه حقوق مالی خود از جمله مهریه و نفقه گذشته و حال و 000 میباشد 3 - 000 خواهان تاکنون از ثبت رسمی ازدواج امتناع نموده و با این توصیف به نظر می‌رسد ابتدائا طرح دعوی طلاق بدون ثبت رسمی نکاح دائم به عنوان یک الزام قانونی قابل ایراد و اشکال و در خور رد می‌باشد 000 (ص 35 ) 0 تصویر رای شماره --- مورخ 1393/07/10 شعبه --- دادگاه جزایی تبریز مبنی بر محکومیت ه. ک. اقدام بابت عدم ثبت واقعه نکاح دائم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی و الزام به ثبت واقعه نکاح پیوست پرونده گردیده است همچنین تصویر دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/21 شعبه --- دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی ضمیمه پرونده شده که طی آن ه. ک.الف. به اتهام زنای غیر محصن با خانم الف. ک.الف. تعقیب و به تحمل صد ضربه تازیانه از نوع حدی محکوم گردیده است و در مورد زنای بعنف حکم برائت صادرشده است و نسبت به الف. ک. نیز رای برائت صادر گردیده است (ص 33 ) 0 آقای ه. ک.الف. طی لایحه ای اعلام داشته بابت مهریه چیزی پرداخت ننموده ام و در مورد نفقه چون ناشزه است حق دریافت نفقه ندارد و در مورد نحله چون زندگی مشترک زیر یک سقف آغاز نشده است و در دوره نامزدی عرفی بسر می بریم موضوع نحله منتفی است ضمنا مواقعه صورت گرفته است (ص 31 ) 0 جلسه دادگاه در تاریخ 1393/09/03 تشکیل شده است 0 وکیل زوج و زوجه و احد از وکلای وی و پدرش حضور داشته اند ولی شخص زوج حاضر نشده است 0 طرفین حاضر اظهار داشته اند مطالب به شرح لوایح تقدیمی است 0 دادگاه یکبار دیگر جلسه دادرسی را تجدید نموده تا شخص خواهان جهت مذاکرات اصلاحی حضور داشته باشد (ص 37 ) 0 جلسه بعدی دادگاه در تاریخ 1393/09/18 تشکیل شده است 0 زوج در این جلسه اصرار به طلاق داشته و وکیل وی ا ظهار داشته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارد و زوج حاضر است مهریه و نفقه را به صورت نقدی پرداخت کند (ظاهرا زوجین محصل هستند) سرانجام شعبه --- دادگاه خانواده به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/29 گواهی عدم امکان سازش صادر و اضافه نموده است 1 - مهریه زوجه به میزان مندرج در سند عادی نکاحیه بانضمام نفقه ایام گذشته از تاریخ عقد تا زمان اجرای صیغه طلاق از قرار ماهیانه مبلغ سه میلیون ریال و مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت نحله محاسبه و قبل از اجرای صیغه طلاق به صورت نقد در حق زوجه پرداخت خواهد شد 0000 3 - نفقه ایام عده نیز از قرار ماهیانه مبلغ سه میلیون ریال در ایام مذکور پرداخت خواهد شد 4 - نوع طلاق رجعی است 000 (ص 42 ) 0 طرفین نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی کرده اند و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی حسب دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/09 چنین رای داده اند « 000 نظر به اینکه تعیین نحله برای زوجه به لحاظ عدم شروع زندگی مشترک خانوادگی مواجه با اشکال قانونی از لحاظ رعایت مدلول بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق میباشد و تعیین نفقه برای زوجه که هنوز زندگی مشترک خانوادگی شروع نگردیده به میزان سه میلیون ریال زیاد بوده فلذا با نقض رای نحله و کاهش نفقه به دو میلیون ریال 000 رای صادره غیر از موارد مذکور اشکال عمده قابل نقض ندارد با ذکر این مطلب با توجه به اینکه بدوا به موجب حکم کیفری حکم ثبت نکاح دائم صادر گردیده و دفترخانه پس از ثبت نکاح مبادرت به اجراء صیغه طلاق خواهد کرد و اینکه اجراء حکم طلاق منوط به تحویل 14 سکه بهار آزادی بابت مهریه و پرداخت نفقه تا پایان عده رجعیه از تاریخ 1393/01/11 میباشد و با حفظ سایر مفاد و مدلول رای و با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ردیف اول رای تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید 0000 ص 65 » این رای در تاریخ 1393/12/13 به وکلای زوجه ابلاغ شده است و نامبردگان در تاریخ 1393/12/28 نسبت بآن فرجام خواهی کرده اند 0 وکلای فرجام خواه در لایحه منضم به دادخواست فرجامی نوعا مطالب قبلی را تکرار کرده اند مع الوصف لایحه مذکور در زمان شور قرائت خواهد شد 0 وکیل فرجام خوانده تصویر صورتجلسه ثبت رسمی واقعه نکاح را تقدیم داشته که پیوست پرونده گردیده است (ص 83 ) 0 فرجام خواهی زوجه به شعبه --- دیوان عالی کشور ارجاع شده است 0 هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسین یاوری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

اعتراضات وکیل فرجامخواه بر رای فرجامخواسته وارد نیست و استنباط دادگاه از دلائل و محتویات پرونده و مقررات موضوعه با توجه به مندرجات برگ دادخواست در ستون نام خوانده و بند ب تبصره ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق که از جمله شرایط استحقاق نحله سنوات زندگی مشترک لحاظ شده و طرفین زندگی مشترک را آغاز نکرده اند خالی از اشکال است و تعیین میزان نفقه از طرف دادگاه موجه بوده است رای فرجامخواسته به شماره 9309974122501701 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی با اصلاح پرداخت 14 عدد سکه بهار آزادی به پرداخت مهریه مورد توافق تایید میگردد.

رئیس و مستشار شعبه --- دیوانعالی کشور

مصطفی فاتحی - حسین یاوری

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها