مبدا مهلت اعتراض به دادنامه اصلی و اصلاحی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در مواردی که دادنامه اصلاحی صادر می‌شود؛ اعتراض نسبت به دادنامه اصلی مستقل از دادنامه اصلاحی بوده و مواعد نیز براساس تاریخ ابلاغ هر یک از دادنامه ها جداگانه محاسبه می‌شود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/12/19

رای دادگاه

در خصوص دعوی اصلی خواهان‌ها خ. ن.ع. و ف. و ن. و ه. و م. و ط. همگی م.الف. با وکالت س. سعید لو به طرفیت خوانده م. س.ن. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک (نسبت به سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی --- - 2 بخش --- تهران) - مطالبه خسارات دادرسی به استناد شهادت شهود و مطلعین - وکالت نامه به شماره 138652 مورخ 93/4/22 - نامه به شماره 1696 مورخ 93/4/16 به نام سرکار خانم س. سعید لو - استشهادیه شهود به شماره 01 - گواهی حصر وراثت به شماره 1664 مورخ 78/8/27 - رسید پرداخت وجه و در خصوص دعوی تقابل خواهان م. س.ن. به طرفیت خواندگان خ. ن.ع. و ف. و ن. و ه. و م. و ط. همگی آلوچلو به خواسته ابطال سند (دعوی تقابل مبنی بر ابطال مشارکت نامه مقدماتی مورخ 71/5/10 مربوط به دعوی 930810 در شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی) - مطالبه خسارت دادرسی به استناد شماره پرونده استنادی 9309980213300080 - ارزش یابی منطقه ای به شماره 01 مورخ 1393/10/13 - سند عادی شماره 01 مورخ 1372/06/22 - گواهی گواهان به شماره 01 - سند عادی شماره 01 مورخ 1372/03/17 - سند عادی شماره 01 - سند رسمی به شماره 577154 - قرارداد به شماره 01 مورخ 1392/08/10 که ماحصل پرونده بدین نحو می‌باشد که مورث خواهان ها ی اصلی با خوانده اصلی مبادرت به انعقاد عقدی در تاریخ 1371/05/10 می‌نماید و خواهان‌های اصلی مدعی هستند که قرارداد مزبور عقد بیع می‌باشد و خوانده دعوی اصلی (خواهان تقابل) مدعی می‌باشد که قرارداد مزبور مشارکت می‌باشد و مبلغی در خصوص قرارداد از مورث خواهان‌های اصلی دریافت نکرده است. دادگاه با مداقه و ملاحظه قرار موصوف ملاحظه می‌نماید که اولا قرارداد موصوف مبایعه نامه می‌باشد و نسبت به 55 متر مربع از 120 متر کل ملک موضوع پلاک ثبتی موصوف می‌باشد. ثانیا طرفین در این 55 متر به صورت مساوی سه دانگ سه دانگ از شش دانگ شریک مشاعی می‌باشند و حال چنانچه مورث خواهان اصلی ثمن معامله را یا هزینه ساخت را نپرداخته است. خواهان تقابل می‌تواند از طریق محاکم قضایی به شکل صحیح دادخواست حقوقی مطرح نماید و احقاق حق نماید و عقود نسبت به طرفین لازم الاجرا و لازم الاتباع می‌باشد و عقود حقوق و تکالیف برای طرفین متعاقدین ایجاد می‌نماید که می‌بایست طرفین به تعهدات قراردادی خود عمل نمایند و خواهان تقابل دلیلی جهت اثبات خواسته خود مبنی بر ابطال (مشارکت نامه) مبایعه نامه ارائه ننمودند و عقد مزبور صحیح بوده و با توجه به استعلام ثبتی به شماره 55046 مورخ 93/8/26 که برمالکیت خوانده دعوی اصلی حجیت دارد، به نظر دادگاه دعوی خواهان اصلی وارد و مسلم می‌باشد و دادگاه مست ن. ً به ماده 10 و 190 و 219 الی 225 قانون مدنی و ماده 198 و 515 و 59 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده اصلی به تنظیم سند رسمی ملک و انتقال آن به میزان سه دانگ از ششدانگ موضوع پلاک ثبتی --- - 2 واقع در بخش --- تهران و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه رسمی در حق خواهان‌های اصلی صادر و اعلام می‌نماید و اما در خصوص دعوی خواهان تقابل با توجه به توضیحات به شرح فوق دعوی مشارالیه وارد نمی‌باشد و مست ن. ً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان تقابل صادر واعلام میدارد. رای صادره حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران- فرشید دریانوش

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/07

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظرخواهی خانم م. م.الف. و خانم ط. م.الف. و خانم ن. م.الف. و خانم خ. ن.ع. و آقای ه. م.الف. و آقای ف. م.الف. با وکالت خانم س. س. و آقای م. ج.ش. نسبت به دادنامه شماره --- درپرونده کلاسه --- /93 به طرفیت آقای م. س.ن. که در تاریخ 94/1/17 ابلاغ شده است نظر به اینکه دادخواست تجدید نظر خواهی خارج از فرجه قانونی تقدیم دادگاه شده وتجدیدنظرخواه اقدام مناسب قانونی به عمل نیاورده است. لذامستندا به تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد داد خواست تجدیدنظر خواه صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران- فرشید دریانوش

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/28

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ها و آقایان 1 - خ. ن.ع. 2 - ف. 3 - ن. 4 - ه. 5 - م. 6 - ط. همگی محمدی آلوچلو با وکالت آقای م. ج.ش. به طرفیت آقای م. س.ن. از دادنامه شماره --- مورخ 1394/10/07 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مبتنی بر صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه --- به لحاظ خارج از مهلت بودن اعتراض وارد نمی‌باشد زیرا به حکایت محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی مطروح نسبت به دادنامه مرقوم خارج از مهلت بوده است و حسب مقرره تبصره 1 ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض نسبت به دادنامه اصلی مستقل از دادنامه اصلاحی بوده و مواعد نیز براساس تاریخ ابلاغ هر یک از دادنامه ها محاسبه می‌گردد. بنابراین اعتراض موجه و مدللی که گسیختن رای مورد اعتراض را ایجاب نماید مطرح نشده است به علاوه تجدیدنظرخواهی با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ن. رد لذا با استناد به ماده 353 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. و در مورد تجدیدنظرخواهی مطروح نامبردگان به وکالت آقای م. ج.ش. به طرفیت آقای م. س.ن. نسبت به دادنامه اصلاحی شماره 940201 - 1394/03/09 همان دادگاه متضمن اصلاح متراژ از 3 دانگ ملک به نصف 55 متر مربع ملک مورد دعوا است با عنایت به محتویات پرونده و قرارداد مدرکیه با پذیرش اعتراض مطروح نسبت به رای اصلاحی مرقوم و توجه به اینکه دادگاه بدوی علی رغم تغییر خواسته توسط وکیل خواهان‌های اصلی قبل از جلسه اول دادرسی در تعیین میزان و نوع خواسته و حکم دچار اشتباه شده است لذا با استناد به مواد 348 و 358 و 309 از قانون یاد شده ضمن نقض دادنامه اصلاحی 940201 - 1394/03/09 محکومیت تجدیدنظرخوانده از سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به 55 متر مربع از پلاک مرقوم حسب دادنامه --- تصحیح می‌گردد. همچنین تجدیدنظرخواهی آقای م. س.ن. علیه نامبردگان نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/12/19 مشعر بر حکم به بطلان دعوای تقابل وی به خواسته ابطال سند عادی 1371/05/10 منعقده فی مابین نامبرده و مورث تجدیدنظرخواندگان موصوف و محکومیت وی به تنظیم سند سه دانگ از ششدانگ ملک موصوف به نام خواهان‌های بدوی اصلی (تجدیدنظرخواندگان) غیرثابت و غیروارد می‌باشد چون بر مبانی استدلال و استنباط محکمه بدوی خدشه ای مترتب نبوده و براساس رای مرقوم از حیث مراعات موازین و مقررات با عنایت به سند مدرکیه تعرض و تزلزل وارد نمی‌باشد و اعتراض به گونه ای که باعث گسیختن اساس رای تجدیدنظرخواسته گردد اقامه نشده است فلذا تجدیدنظرخواهی با جهات مندرج در ماده 348 قانون مذکور انطباق ن. شته و صرفا بنا به آنچه در بخش های قبلی آورده شد با تبدیل محکومیت الزام به انتقال سه دانگ از ششدانگ ملک مورد ترافع به 55 متر مربع از آن با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح به عمل آمده تایید و استوار می‌گردد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

احمد کرمی - رسول امیری

منبع
برچسب‌ها