استماع گواهی گواه توسط قاضی تحقیق

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/10/26
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بستان آباد

موضوع

استماع گواهی گواه توسط قاضی تحقیق

پرسش

آیا قاضی تحقیق جزو قضات دادگاه است یا خیر؟ در صورت معذور بودن گواه به شرح ماده 224 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، میتواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او به دستور دادگاه استماع کند؟
توضیح: تعدادی از همکاران حاضر عقیده دارند که قاضی تحقیق جزو قضات دادگاه است و در صورت اقتضا و به دستور رئیس شعبه یا دادرس علی البدل در صورت معذوریت گواه از گواهی دادن میتواند با حضور در محل کار یا سکونت گواه شهادت او را استماع نماید چون در ماده یاد شده قضات دادگاه عام است و شامل تمامی قضات است.

نظر هیئت عالی

با توجه به مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی تحقیق، قاضی حاکم دادگاه نیست، هرچند دارای رتبه قضایی و از نظر پرسنلی، قاضی دادگستری است. قاضی تحقیق در مواردی که استماع شهادت اختصاص به حاکم دادگاه ندارد به دستور قاضی دادگاه چه در دادگاه و چه در خارج از دادگاه (در مواردی که ضرورت دارد) استماع شهادت مینماید.

نظر اتفاقی

همکاران عقیده دارند که قاضی تحقیق، قاضی دادگاه نیست. از حکم دادگاه در ماده یاد شده این معنا افاده میشود که قاضی باید حکم بدهد یعنی قاضی حکم، و قاضی تحقیق، اختیار دادن حکم را ندارد و قانونگذار در مقام بیان بوده است. در صورتیکه قاضی تحقیق شامل قضات دادگاه میشد از آوردن کلمه «دادگاه» خودداری میشد، فلذا قاضی تحقیق نمیتواند در صورت معذوریت گواه در منزل یا محل کار به دستور قاضی دادگاه گواهی گواه را استماع کند.

منبع
برچسب‌ها