خوانده دعوی تخلیه به دلیل انتقال به غیر

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی تخلیه ملک تجاری به لحاظ انتقال به غیر، منتقل الیه(غیر) مورد ادعا نیز باید طرف دعوی قرار گیرد تا متمکن از دفاع باشد؛ درغیراین صورت دعوی قابلیت استماع نخواهد داشت.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان غ. ح. باوکالت آقای ح. د.ز. به طرفیت خواندگان 1 - ب. (سازمان.....) 2 - وزارت..... به خواسته تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر موضوع شش دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره..../...اجاره نامه عادی مورخه 1367/07/13 و دعوی تقابل مطروحه از ناحیه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به طرفیت خواندگان 1 - ا. ص. 2 - غ. ح. به خواسته تخلیه مورد اجاره به لحاظ انتقال مورد اجاره بدون اذن مالک به غیر آنچه مسلم است رابطه حقوقی خواهان اصلی با خوانده وزارت...... به عنوان مالک لاحق و قائم مقام ب. (سازمان....) مستند به اجاره نامه عادی مورخه 1367/07/13 میباشد که بر اساس آن حق انتقال مورد اجاره به غیر از مستاجر سلب گردیده است و مستندات ابرازی از جمله سند انتقال رسمی شماره.... مورخه 1392/09/04 دفترخانه شماره......تهران حکایت از مالکیت فعلی سازمان ف. بر پلاک موضوع دعوی دارد، و چون با وصف جلسات دادرسی و دعوت خواندگان اصلی سازمان ف. تمایل خود را بر پرداخت حق کسب و پیشه مستاجر و مالا تخلیه آن اعلام نداشته دادگاه دعوی خواهان اصلی را ثابت دانسته مستندا به ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 حکم بر تجویز انتقال منافع مورد اجاره از ناحیه مستاجر (غ. ح.) به غیر صادر و اعلام می دارد، بدیهی است چنانچه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره به سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم صادره ملغی الاثر خواهد شد اما در خصوص دعوی خواهان تقابل سازمان ف. به طرفیت خواندگان 1 - ا. ص. 2 - غ. ح. به خواسته تخلیه مورد اجاره به غیر هر چند که دعوی تقابل تنها به طرفیت خواهان اصلی قابل طرح است و دعوی حاضر توجهی به خوانده ا. ص. ندارد، لاکن دعوی خواهان تقابل بر تخلیه مورد اجاره به لحاظ انتقال به غیر مستند به دلایل مثبته قانونی نیست و اقدام خانم ا. ص. و تنظیم سند اجاره با مالک اولیه بر اساس وکالتنامه رسمی شماره...- 1367/05/20 از ابتدا برای تنظیم سند اجاره داشته هر چند که خانم ا. ص. مادر خوانده غ. ح. میباشد. از طرف دیگر مکاتبات انجام شده فیمابین موجرین با مالک سرقفلی و وکیل ایشان خانم ا. ص. حکایت از استمرار رابطه استیجاری و عدم تخلف وی از شرایط قرارداد اجاره را دارد، در نتیجه دعوی تقابل مطروحه بلادلیل و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب محکوم به بطلان است.

رئیس شعبه بیست و دوم دادگاه عمومی و حقوقی تهران

میرزاجانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی سازمان ف. به طرفیت آقای غ. ح. نسبت به دادنامه --- - 1393/08/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که بر اساس ان حکم بر تجویز انتقال منافع بر غیر به مغازه متنازع فیه و حکم به بطلان دعوی تخلیه به لحاظ انتقال بر غیر نسبت به مغازه مذکور صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن نسبت به دعوی تجویز انتقال به غیر ایراد و اعتراض موجهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته شود به عمل نیامده با رد تجدید نظر خواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف تایید می‌گردد نسبت به دعوی تخلیه به لحاظ انتقال به غیر چون غیر مورد ادعایی خواهان تقابل نخستین طرف دعوی قرار نگرفته تا متمکن از دفاع باشد دعوی نخستین قابلیت استماع را نداشته مستندا به مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته در این قسمت قرار رد دعوی تقابل نخستین صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار

محمد باقر قربان وند - فهیمی گیلانی

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (4 مورد)

عناوین و برچسب‌ها