ایرادات منافی با کشف حقیقت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/01/24
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

ایرادات منافی با کشف حقیقت

پرسش

با عنایت به اینکه در ماده 266 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است “چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفا مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هر گونه ابهام در پرونده درج می کند و تکمیل آن را می خواهد….” لکن مقرره مذکور در بعضی از مصادیق دارای ابهام می‌باشد لذا در مواردی مانند اینکه بازپرس، پرونده شخصیت متهم که لازم است را تشکیل نداده است یا اینکه در جرایم مواد مخدر که سوابق، موثر در مجازات در دادگاه است، سوابق را اخذ نکرده یا آرای قطعی سوابق را ضم نکرده در این گونه موارد دادستان یا دادیار اظهارنظر در راستای ماده فوق الذکر مکلف است که پرونده را بخاطر نقص تحقیقات به شعبه تحقیق اعاده کند یا خیر؟ به معنایی دیگر، آیا موارد فوق الذکر، موثر در کشف حقیقت مورد اشاره در ماده 266 قانون موصوف است یا خیر؟

نظر هیات عالی

آنچه که در متن سوال آمده است ناظر به تکمیل تحقیقات است و باز پرس مکلف به انجام وفق ماده 266 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد.

نظر اتفاقی

با توجه به اینکه طبق ماده 266 قانون آیین دادرسی کیفری، دادیار اظهارنظر مواردی را که برای کشف حقیقت لازم باشد به تفصیل بیان می کند، ایراد دادیار محترم اظهار نسبت به اخذ سابقه ی کیفری هیچگونه منافاتی با کشف حقیقت ندارد چرا که یکی از مواردی که در کیفرخواست لازم است قید شود، داشتن یا نداشتن سابقه کیفری موثر می‌باشد و در قانون مبارزه با مواد مخدر، اخذ سابقه ی کیفری آنچنان اهمیت دارد که داشتن سابقه ی کیفری موثر در بعضی از موارد موجب سلب حیات یک فردی خواهد شد مثل بند پ ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر و در بعضی از موارد موجب شدت مجازات خواهد بود مثل تکرار بند 5 و 6 ماده 5 و ماده 6 و ماده 9 و ماده 14 قانون مبارزه با مواد مخدر لذا ایراد اخذ سابقه ی کیفری نه تنها منافاتی با کشف حقیقت ندارد بلکه عین حقیقت می‌باشد و در راستای کشف حقیقت خواهد بود و مراد و منظور قانونگذار از وضع و تدوین ماده 266 قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری از اطاله ی دادرسی و تضییع حقوق متهمین بواسطه ی ایرادات غیر معقول و غیر منطقی بوده است در حالی که امری مانند اخذ سابقه ی کیفری با حقوق متهمین سازگاری دارد و موافق با احتیاط در حقوق الناس می‌باشد و در مورد تشکیل پرونده ی شخصیت نیز همین موضوع به عینه، انطباق دارد چرا که یکی از تکالیف بازپرس محترم طبق ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری، تشکیل پرونده ی شخصیت است و وضعیت اجتماعی، اخلاق، شخصیتی، و خانوادگی متهم تاثیر بسزایی در اتخاذ تصمیم دادگاه خواهد داشت بنابراین ایرادات مذکور هیچگونه منافاتی با کشف حقیقت ندارند.

منبع
برچسب‌ها