شرط پذیرش واخواهی خارج از مهلت

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر رای غیابی ابلاغ قانونی گردد و دلیلی بر اطلاع از مفاد رای وجود نداشته باشد، واخواهی خارج از مهلت پذیرفته می‌شود.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم س.ع. و آقای ب.ک. به وکالت از خواهان آقای ع.غ. به طرفیت خواندگان خانمها 1 - ن. [و غیره] به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر خلع ید خواندگان از یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی... با احتساب خسارت دادرسی مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه نظر به محتویات پرونده و مستندات پیوست دادخواست تقدیمی و با احراز مالکیت مشاعی و قهری طرفین نسبت به آپارتمان موصوف به دلالت مفاد پاسخ ثبتی و گواهی حصر وراثت پیوست دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه خواندگان در قبال دعوی مطروحه و ادعای خواهان هیچگونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند علیهذا دادگاه دعوی خواهان را موجه و ثابت تشخیص و استنادا به مواد 308 و 311 قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان مبنی بر خلع ید از پلاک ثبتی فوق الذکر (یک دستگاه آپارتمان به شرح فوق الذکر) و با رعایت مقررات ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی و پرداخت مبلغ 1/105/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی بر اساس تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره غیابی است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی واخواهی در همین دادگاه می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری حویق

رای دادگاه

در خصوص اعتراض واخواهی آقای ب.ع. به وکالت از واخواه خانم ش.غ. به طرفیت واخوانده آقای ع.غ. به خواسته اعتراض واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- موضوع پرونده کلاسه --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه نظر به محتویات پرونده و نظر به اینکه واخواه دلیل موجهی در خصوص اعتراض واخواهی خود به دادگاه ارائه ننموده است و دادنامه معترض عنه در تاریخ 13/9/92 به مادربزرگ ایشان ابلاغ گردیده است و واخواه از مفاد آن مطلع شده است علیهذا اعتراض واخواهی مشارالیها غیر موجه تشخیص و استنادا به فراز دوم تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد داخواست واخواهی صادر و اعلام می‌گردد قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری حویق

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ب.ع. به وکالت از خانم ش.غ. به طرفیت آقای ع.غ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/12/26 صادره شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه غیابی شماره 920584 همان شعبه صادر و به موجب آن قرار رد واخواهی وی صادر شده است مآلا وارد و قرار تجدیدنظرخواسته مقتضی نقض است چه اینکه وی در مقام واخواهی مدعی عدم اطلاع از مفاد رای شده و دلیلی بر اطلاع او از آن هم وجود ندارد و هیچ یک از اوقات رسیدگی و دادنامه و اجراییه به وی ابلاغ واقعی نشده است فلذا دادگاه مستندا به بند ج از ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار مذکور به استناد ماده 353 همان قانون، پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت واخواهی به دادگاه محترم صادرکننده قرار عودت می دهد. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حسین خانی - حاجی حسنی

منبع

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها