بدون عنوان

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/07

رای دادگاه

در خصوص دادخواست م. ر.خ. و به ناز ر.خ. به طرفیت ن. ژ.ن. و ش. ر.خ. به خواسته تقسیم ترکه اموال ح.الف. ر.خ. و گرفتن سهم بعضی از اموال با توجه به شرح دادخواست و اینکه خواهان‌ها در دادگاه حاضر نشده و اصول مستندات خود را علیرغم ابلاغ ارائه ننموده‌اند لذا دادگاه به استناد ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -رمضان حسینی سعیداوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/27

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ر.خ. به طرفیت خانم ن. ژ.ن. و ش. ر.خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/4/7 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر تقسیم ترکه قرار ابطال دادخواست صادرشده است. دادگاه با توجه به اینکه دادگاه محترم بدوی در استدلال خود به عدم حضور خواهان بدوی و عدم ارائه اصول مستندات اشاره کرده است. در حالی که ماده استنادی 95 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است. که بر دادنامه از حیث استدلال و استناد به ماده قانونی فوق ایراد وارد است چرا که صرف عدم حضور و عدم ارائه اصول مستندات موجب صدور قرار ابطال دادخواست نبوده، زیرا به صراحت ماده 96 قانون مرقوم، با درخواست خوانده بدوی جهت ملاحظه اصل سند و عدم ارائه آن از سوی خواهان بدوی موجب صدور قرار فوق خواهد بود. بنابراین با وصف فوق دادنامه تجدیدنظرخواسته مقتضی نقض بوده، مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده عینا جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می‌شود. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی

منبع
برچسب‌ها