ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

متقاضیان می‌توانند برای دسترسی به اطلاعات موسساتی که در سامانه فعال نشده اند، درخواست خود را در قالب برگه (فرم) مخصوصی که به تصویب کمیسیون رسیده و به طور عمومی در دسترس خواهد بود، به صورت الکترونیک یا حضوری ارایه کنند.