نحوه تعیین نفقه فرزند مشترک

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که نفقه تعیین شده توسط دادگاه برای فرزند مشترک که در حضانت مادر قرار دارد، مورد توافق زوجین نباشد، جهت تعیین میزان آن به کارشناس ارجاع می‌شود.

رای خلاصه جریان پرونده

برابر دادخواست آقای ج. م. با وکالت آقای ح. ب. به طرفیت خانم ز. ع. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) به این توضیح در سال 1392 عقد دائم نمودم امکان زندگی مشترک وجود ندارد (ص 5 ) در تاریخ 1393/12/13 دادگاه با حضور وکیل طرفین و خواهان تشکیل و وکیل خواهان خواسته خود را مطرح نمود وکیل خوانده اعلام داشت موکل من راضی به طلاق نمی‌باشد و در صورتی که زوج بخواهد طلاق بدهد کلیه حق و حقوق موکله را باید بپردازد و موکله حامله است داور زوج اعلام داشت زوج نمی تواند با زوجه زندگی مشترک را ادامه دهد و داور زوجه اعلام داشت زوجه حاضر به طلاق نیست و همسرش را دوست دارد (ص 21 و 23 ) وکیل زوجه اعلام داشت 1 - تنصیف دارایی، 2 - نحله، 3 - نفقه که جداگانه شکایت شد، 4 - نفقه بچه، 5 - مهریه را تقاضا نمود و زوجه موضوع دارایی را معرفی کرد (ص 24 و 26 ) دادگاه طی دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/31 گواهی عدم امکان سازش صادر نمود (ص 32 ) پس از صدور رای و ابلاغ آن در تاریخ 1393/07/23 نسبت به آن از سوی وکیل زوجه اعتراض و در تاریخ 1393/08/11 ثبت شد و در لایحه آمده است نسبت به نحله و اجرت المثل و تنصیف دارایی به کارشناسی ارجاع شود (ص 37 و 38 ) پس از تبادل لوایح زوج نیز به رای صادره اعتراض نمود و اعلام داشت که 1 - نسبت به تعیین نحله و اجرت المثل موضوع پایه به کارشناسی ارجاع شود، 2 - نسبت به جهیزیه مهریه نفقه زوجه اطفال حمل و اجرت المثل ایام زوجیت تعیین ننمود، 3 - الزام زوج به تادیه موارد فوق الذکر به لحاظ مدت کوتاه زندگی فاقد وجاهت است (ص 45 ) پرونده به دادگاه بدوی اعاده تا در صورت عدم توافق به کارشناس ارجاع شود و دادگاه بدوی در تاریخ 1392/11/28 با حضور طرفین و وکلاء تشکیل و اظهارات آنان اخذ و زوج حاضر شد به مبلغ پنج میلیون ریال بابت اجرت المثل و نسبت به تنصیف دارائی مالی که در زمان زوجیت کسب شده باشد احراز نشد و پرونده به تجدیدنظر اعاده شد (ص 56 ) و دادگاه شعبه --- تجدیدنظر استان خراسان رضوی طی دادنامه شماره --- مورخه 1393/12/13 با اصلاح به این شرح که ده میلیون ریال اجرت المثل و پانزده میلیون ریال بابت تنصیف دارایی و یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت نفقه ماهانه فرزند مشترک و پانزده میلیون ریال نفقه ایام عده زوجه در صورت طلاق پرداخت شود با این اصلاح رای بدوی را تایید کرد (ص 61 ) پس از ابلاغ رای نسبت به آن از سوی زوجه فرجام خواهی شد و در لایحه آمده است 1 - زوج رضایت بنده را جلب نکرد، 2 - پرداخت نفقه برابر اصول و موازین نبود نفقه فرزند بسیار اندک است (ص 66 ) پس از سیر مراحل قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردید اکنون پس از تهیه گزارش آماده برای صدور رای می‌باشد.هیات شعبه در تاریخ 1394/03/23 تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای هاشم پور عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم ز. ع. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/12/13 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در تایید دادنامه بدوی به شماره 695 - 1393/06/31 دادگاه عمومی حقوقی / خانواده شعبه سوم شهرستان مشهد اصدار یافته است. نظر به اینکه دادنامه فرجام خوسته از جهت تعیین نفقه فرزند خردسال که در حضانت مادر قرار دارد ولی نفقه آن به عهده پدر می‌باشد و نفقه تعیین شده به توافق زوجین نبوده و کارشناس نیز در این خصوص تعیین نشده است لذا از این حیث دارای منقصت می‌باشد لذا مستندا به بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند الف ماده 401 همان قانون رای فرجام خواسته را نقض و به شعبه صادر کننده رای ارجاع می‌نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

مرتضی فاضل - یوسف هاشم پور

منبع
برچسب‌ها