نظریه مشورتی شماره 7/99/116 مورخ 1399/02/24

تاریخ نظریه: 1399/02/24
شماره نظریه: 7/99/116
شماره پرونده: 99-168-116ک

استعلام:

آیا تقاضای احاله موضوع ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری قائم به شخص دادستان است یا با عنایت به مواد 23 و88 قانون مزبور قابل تفویض است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق اصول حقوق اداری، تفویض اختیار از سوی مقامات مافوق به مقامات مادون به جز در موارد منصوص جایز است و ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز که در این راستا تنظیم شده موید این موضوع است. بنابراین در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می‌شود، آنان در امور محوله تمامی اختیارات و وظایف دادستان را خواهند داشت و لذا در فرض سوال نیز دادستان می‌تواند اختیار مذکور در ماده 418 قانون پیش‌گفته را به معاونان یا دادیاران تفویض کند.

منبع