خوانده دعوی تحویل ملک و تنظیم سند رسمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی تحویل ملک ثبت شده و الزام به تنظیم سند رسمی، علاوه بر فروشنده باید مالک رسمی ملک نیز طرف دعوی قرار گیرد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/21

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای س. ط.ع. با وکالت آقای ق.ج. به طرفیت آقای م. ه.ز. فرزند ح. مقیم زندان اوین به خواسته تسلیم مبیع و تنظیم سند رسمی ملک به پلاک ثبتی --- از 39 اصلی مفروز از 352 تغییر پلاک شده به فرعی --- بخش قلهک 11 تهران مقوم به 51000000 ریال و هزینه دادرسی و خسارات قانونی دادگاه وقت رسیدگی تعیین. طرفین دعوت. نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت ابلاغ به خوانده ارسال. اخطاریه وقت رسیدگی درموعد به طرفین ابلاغ و اعاده و پیوست می‌باشد. دادگاه دروقت مقرر تشکیل خواهان حاضرشده است اظهارداشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده به شرح خواسته دارم.خوانده علیرغم ابلاغ واقعی درجلسه دادگاه حاضرنشده است و لایحه ای ارسال نداشته است دادگاه وضعیت ثبتی رااستعلام نموده است حسب استعلام ثبتی مالک رسمی ملک آقای سیدجواد طاهرانی می‌باشند نظربه اینکه خوانده مالک رسمی ملک نمی‌باشد. خواهان مالک رسمی را نیز طرف دعوی قرارنداده است لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد به استناد مواد 2 و 84 و 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 قرار رد دعوی صادر و اعلام میدارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدجواد داودآبادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/23

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای سید امیر طباطبائی باوکالت آقای م. ق.ج. به طرفیت اقای م. ه.ز. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/07/21 صادره درپرونده کلاسه شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی)تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تسلیم مبیع وتنظیم سند رسمی پلاک ثبتی شماره 3608 از 39 اصلی مفروز از 352 تغییر به فرعی --- بخش --- تهران به لحاظ طرف دعوی قرار ندادن مالک رسمی می‌باشد با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی مندرج در صفحه 7 پرونده و باعنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایرادموثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد دراین مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 353 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید رای صادر قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

فرهادمرادی -‌محمدجوادخیری

منبع
برچسب‌ها