نظریه مشورتی شماره 7/96/2720 مورخ 1396/11/07

تاریخ نظریه: 1396/11/07
شماره نظریه: 7/96/2720
شماره پرونده: 141-1/861-69

استعلام:

پرونده ای با صدور کیفرخواست به صورت غیابی به دادگاه ارسال شده ووقت رسیدگی تعیین می‌گردد حال شاکی با مراجعه به دادگاه تقاضای تعقیب و دستگیری متهم را داشته و مصرانه درخواست صدور نیابت برای جلب و دستگیری متهم رادارد تا از فرار وی جلوگیری به عمل آمده و حق او تضییع نگردد با توجه به اینکه دادگاه مرجع تعقیب نیست و از نظر دادگاه نیازی به جلب متهم برای جلسه رسیدگی نمی‌باشد و از طریق نشر آگهی متهم احضار و وقت رسیدگی تعیین شده است در این مورد چه باید کرد؟ آیا اعاده پرونده به دادسرا جهت تعقیب متهم در ما نحن فیه لازم است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که به دستور دادگاه وقت رسیدگی برای انجام رسیدگی غیابی تعیین شده ولی متعاقباً شاکی درخواست صدور برگ جلب یا نیابت قضایی برای دستگیری متهم را نموده است. با توجه به ملاک مواد 244 و 246 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، چون متهم فاقد قرار تأمین است، بنابراین انجام اقداماتی که برای دستیابی به متهم ضرورت دارد، متعاقب اقدامات دادسرا، وظیفه و تکلیف دادگاه نیز می‌باشد و چنان‌چه در وقت رسیدگی نتیجه‌ی برگ جلب متهم یا اعطای نیابت قضایی واصل نشده باشد، دادگاه نمی‌تواند مبادرت به صدور رأی نماید.

منبع