ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1- سازمان: سازمان ملی استاندارد ایران
2- شورا: شورای عالی استاندارد
3- قانون: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد