نظریه مشورتی شماره 7/97/2776 مورخ 1398/07/17

تاریخ نظریه: 1398/07/17
شماره نظریه: 7/97/2776
شماره پرونده: 97-168-2776

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

حکم مذکور در ماده 643 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 متضمن وضع قاعده جدیدی در خصوص ایجاد و اداره بازداشتگاههای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقل و خارج از نظارت سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی نمیباشد.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)