مرور زمان شکایت بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/02
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر فاروج

موضوع

مرور زمان شکایت بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

پرسش

بر اساس ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، برخی جرائم که سابقاً غیرقابل گذشت بودند مانند خیانت در امانت، سرقت، کلاهبرداری و...، قابل گذشت محسوب گردیده اند. از طرفی بر اساس ماده 106 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر متضرر از جرم در جرائم تعزیری قابل گذشت در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود. حال با توجه به ایجاد حق مکتسبه ای در زمان حاکمیت قانون قبل و قبل از تصویب قانون جدید برای شاکی جهت شکایت کیفری، در صورتی که با تصویب قانون جدید مدت مذکور در ماده 106 قانون آیین دادرسی کیفری منقضی شده باشد، آیا شاکی همچنان حق شکایت دارد ؟ آیا عدم تعارض قانون شکلی جدید جهت عطف به ماسبق شدن با حق مکتسبه افراد تنها در خصوص متهم می‌باشد ؟

نظر هیئت عالی

با توجه به این که کیفر و مجازات حق شاکی در تعزیرات محسوب نمی شود و ایضا این که در جرائم قابل گذشت تعزیری شکایت شاکی ضرورت دارد به معنای این که مجازات حق شاکی است، نمی‌باشد در نتیجه با نظریه اکثریت اعلام موافقت می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه بر اساس ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا می‌شوند لذا در خصوص موضوع سوال قانون جدید فورا اجرا و شاکی از تاریخ تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صورتی که یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم گذشته باشد دیگر حق شکایت کیفری ندارد. تعارض با حقوق مکتسبه صرفا در خصوص متهم می‌باشد و باید به نفع متهم تفسیر نمود.

نظر اقلیت

با توجه به تعارض با حق مکتسبه شاکی، خلاف عدالت است که شاکی را از حق شکایت کیفری به ناگاه محروم نماییم در حالی که وی اطلاعی از وضع قانون جدید در آینده نداشته است و چه بسا در حال جمع آوری ادله کافی برای طرح شکایت بوده است لذا شاکی همچنان حق شکایت دارد و مرور زمان شکایت از زمان تصویب قانون جدید محاسبه می‌شود.

منبع
برچسب‌ها