مهلت اعمال خیار فسخ به دلیل تاخیر در پرداخت اقساط اجاره

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر در قرارداد اجاره درج شود تاخیر در پرداخت هر قسط تا ده روز، موجب خیار فسخ در بقیه مدت برای موجر است؛ در این صورت حق فسخ تا پایان قرارداد باقی بوده و فوریت ندارد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقایان و.ذ. و... به طرفیت شرکت... (سهامی خاص) با وکالت آقای ع.الف. و نیز بانک.... با وکالت آقای الف.الف. به خواسته تایید فسخ اجاره‌نامه شماره... مورخ 1387/02/09 دفترخانه... تهران و الزام خوانده به تخلیه و تحویل مورد اجاره به انضمام خسارات دادرسی را تقدیم و در توضیح بیان نمودند که: «طبق اجاره نامه فوق‌الذکر یک باب واحد تجاری به پلاک ثبتی شماره... فرعی از... اصلی مفروز و مجزا شده... فرعی از اصلی مذکور واقع در بلوار ارتش به مدت 60 ماه از تاریخ 1387/02/01 لغایت 1392/02/01 به خوانده محترم اجاره داده شده است و مال‌الاجاره مبلغ ماهیانه 1/000/000 ریال مورد توافق قرار‌گرفته و قبوض اقساطی اجاره برای هر سال به شماره‌های... تا... از سوی دفترخانه صادر و مقرر شده‌ است تاخیر در پرداخت هر قسط تا 10 روز در بقیه مدت برای موجر حق فسخ به دنبال خواهد داشت و چون خواندگان محترم تاکنون هیچ‌گونه مبلغی به عنوان اجاره‌بهاء پرداخت ننموده‌اند، لذا موجرین در جهت استفاده از خیار فسخ مندرج در قرارداد، مراتب فسخ اجاره‌نامه را طی اظهارنامه شماره... مورخ 1391/12/28 ابلاغ نموده‌اند و تقاضای رسیدگی دارند.» دادگاه نظر به اسناد و مدارک مستند دعوی و قرارداد رسمی استیجاری بین خواهان‌ها و خوانده ردیف اول و نیز انتقال مورد اجاره حسب اذن قراردادی به خوانده ردیف دوم و شرط مندرج در آن در خصوص فسخ قرارداد و ملاحظه اخطاریه دفترخانه شماره... در تاریخ 1392/01/31 مبنی بر پرداخت اجاره‌بهای معوقه و صرف‌نظر از اینکه طی رسید مورخ 1392/02/01 مبلغ 60/000/000 ریال بابت اجاره‌بهای معوقه در حساب موجرین و صرف‌نظر از انقضاء مدت اجاره در تاریخ 1392/02/01 و همچنین نظر به اظهارات وکلای خواندگان در لوایح تقدیمی و احراز مالکیت خواهان‌ها به شرح گزارش اداره ثبت اسناد و املاک شمیران، دادگاه خواسته خواهان را ثابت دانسته و مستندا به بند 9 ماده 14 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد 56 و ماده 1257 از قانون مدنی و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن تایید اعلام فسخ قرارداد اجاره مزبور، حکم به تخلیه و تحویل مورد اجاره از سوی خواندگان و نیز پرداخت مبلغ 287/000 ریال بابت هزینه دادرسی من باب تسبیب در طرح دعوی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - قلی پور

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک... با وکالت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/08/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تایید فسخ قرارداد اجاره شماره... مورخ 1387/02/09 دفترخانه... تهران و تخلیه و تحویل مورد اجاره به انضمام هزینه دادرسی صادر و اعلام گردیده است، وارد و محمول بر صحت نبوده و به استنباط دادگاه نخستین خلل و اشکال قانونی وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی اصدار یافته و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید تقدیم و ارائه ننموده است و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست به علاوه ایراد تجدیدنظرخواه به اینکه در زمان تقدیم دادخواست خواهان بدوی مدت اجاره به تاریخ 1392/02/01 منقضی گردیده بود، منطبق با واقع نمی‌باشد. زیرا تاریخ ثبت دادخواست بدوی تاریخ 1392/01/27 می‌باشد که خارج از مهلت انقضای قرارداد اجاره متنازعٌ‌فیه نمی‌باشد. و ایراد دیگر تجدیدنظرخواه به اینکه فوریت اعمال خیار فسخ از ناحیه موجرین قرارداد اجاره رعایت نگردیده است، نیز وارد نمی‌باشد. زیرا طبق قرارداد اجاره شماره... مورخ 1387/02/09 تاخیر در پرداخت هر قسط تا ده روز موجب خیار فسخ در بقیه مدت برای موجر خواهد بود و از متن یاد شده چنین استنباط می‌شود که این خیار تا روز آخر قرارداد برای موجر باقی است و فوریت اعمال آن ملاحظه نمی‌شود. از این رو دادگاه به استناد قسمت اخیر از ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و ابرام می‌نماید. بدیهی است که حق مطالبه سرقفلی موضوع تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 برای مستاجر (تجدیدنظرخواه) محفوظ می‌باشد. رای صادره حضوری و قطعی می‌باشد.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امی - مداح

منبع
برچسب‌ها