ماده 275 قانون مدنی

متعهدله را نمیتوان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگرچه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از‌ موضوع تعهد باشد.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)