رای شماره 413 مورخ 1381/11/020 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 424/81

شاکی: آقای محمد مقبل

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 9392 مورخ 28/9/1380 اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی

تاریخ رای: یکشنبه 20 بهمن 1381

شماره دادنامه: 413

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است، اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی بدون دلیل و بی توجه به مدارک و آراء صادره از محاکم قضایی اصرار در وجود و ابقاء دو دانگ اوقاف پلاک 14 اصلی بخش 9 تبریز دارد با درنظر گرفتن مدارک و آراء‌ محاکم عمومی تبریز و شعبه هفتم دیوانعالی کشور خواستار ابطال بخشنامه مذکور می‌باشم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به‌موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر مقررات از جهات مندرج در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است نظر به اینکه نامه شماره9392 مورخ 1380/09/28 اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی متضمن قواعد آمره کلی نیست و از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‌شود. بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان در قلمرو ماده فوق‌الاشعار نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع