اثر عدم تفکیک پلاک ثبتی در تحویل مبیع

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف عدم تفکیک پلاک ثبتی ملک، در صورت توصیف مبیع در قرارداد، مانع استماع و پذیرش دعوی تحویل مبیع نبوده و دادگاه مکلف است به این دعوا رسیدگی نماید.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ر. به طرفیت خواندگان 1 - م.ت. و... به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت وجها التزام قراردادی ناشی از تحویل مبیع روزانه به مبلغ 000/200 ریال از تاریخ 1391/07/30 لغایت اجرای حکم مطابق بند 5 - 6 قرارداد مورخه 1391/03/25 و تسلیم مبیع و تخلیه و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مبایعه‌نامه مورخه 1391/03/25 نظر به اینکه پلاک ثبتی... بخش --- تهران که تحویل و تسلیم مبیع (آپارتمان) جزء پلاک مذکور می‌باشد تاکنون تفکیک نشده و از این حیث معلوم و مشخص نیست که آیا واحد 5 مورد نظر خواهان همان آپارتمان موضوع مبایعه‌نامه مورخه 1393/03/25 باشد بنابراین تا زمانی‌که پلاک ثبتی یاد شده تفکیک نشود تحویل و تسلیم آپارتمان موضوع خواسته امکان‌پذیر نمی‌باشد و از این منظر دعوی خواهان مطابق قانون طرح و اقامه نشده و قابلیت استماع ندارد فلذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت قراردادی نظر به اینکه خوانده ردیف اول (ت.) در بند 5 - 4 قرارداد مورخه 1391/03/25 متعهد به تحویل آپارتمان در تاریخ 1391/07/30 بوده و در صورت تخلف از انجام تعهد وفق بند 5 - 6 قرارداد مذکور مکلف به پرداخت روزانه به مبلغ 000/200 ریال به عنوان خسارت تاخیر در تحویل آپارتمان می‌باشد که در مانحن‌فیه تخلف خوانده اول محرز است و با توجه به اینکه خوانده هیچ‌گونه دفاعی معمول نداشته است بنابراین دعوی خواهان در این قسمت وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی حکم به محکومیت آقای م.ت. به پرداخت مبلغ روزانه 000/200 ریال از تاریخ 1391/07/30 لغایت صدور حکم و پرداخت مبلغ 2/920/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید خواسته نسبت به مازاد خسارت مردود اعلام می‌گردد در خصوص دعوی آقای ح.ص. به وکالت از طرف خانم ن. به طرفیت خواندگان 1 - م.ت. و... به خواسته ورود ثالث در پرونده کلاسه... مطروحه در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و رد دعوی خواهان اصلی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه نسبت به دعوی خواهان اصلی به خواسته تحویل آپارتمان به لحاظ شکلی قرار عدم استماع صادر شده است و با توجه به اینکه دعوی خواهان ورود ثالث در مانحن‌فیه بر فرض ثبوت اثر قانونی ندارد بنابراین دادگاه به استناد ماده 89 ناظر به بند 7 ماده 84 قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان ورود ثالث را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضایی فر

رای دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/05/05 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه م.م. به‌ خواسته الزام به تحویل مبیع (یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی واقع در بخش... تهران طبقه چهارم واحد... به مساحت 89 متر مربع اشعار دارد مخالف با قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولا مراتب روابط حقوقی و قراردادی فی‌ما بین متداعین پرونده به دلالت قرارداد عادی مورخه 1391/02/25 مفروغ‌عنه می‌باشد که این قرارداد به قوت خود باقی بوده و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است و خواهان با تمسک به قرارداد مدرکیه دعوی خود را به لحاظ امتناع متعهد از ایفاء تعهد مبنی بر تحویل مورد معامله برابر مقررات درخواست نموده است ثانیا مورد معامله به شرح ماده 2 قرارداد مدرکیه توصیف شده است و بنا بر تصریح ماده 362 از قانون مدنی به مجرد انعقاد عقد مشتری مالک بیع و فروشنده مالک ثمن می‌گردد عقد بیع فروشنده را ملزم به تحویل مبیع می‌نماید ثالثا صرف عدم تفکیک ملک علی‌رغم توصیف مبیع مانعی در جهت استماع دعوی نبوده و به حکم مقرر در موارد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتاضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه در این قسمت پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری- کریمی

منبع
برچسب‌ها