صدور حکم فرزند خواندگی بدون تعیین مشخصات کودک

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور حکم فرزند خواندگی، بدون تعیین مصداق و مشخصات کودک در حق متقاضیان، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد،زیرا تعیین مصداق جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی ضروری است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/13

رای دادگاه

در خصوص دادخواست مشترک آقای الف. الف.ز. فرزند م. و خانم م. م.گ. فرزند ر. به خواسته حضانت و نگهداری طفل بی سرپرست وفرزند خواندگی به طرفیت خواندگان اداره سرپرستی و سازمان بهزیستی اختصارابدین توضیح که خواهان اظهار میدارد: اینجانبان در تاریخ 88/2/14 عقد نمودیم سابقه کیفری و اعتیاد نداریم بر اساس گواهی پزشک صاحب فرزند نمی شویم درخواست صدور حکم فرزند خواندگی داریم اداره سرپرستی به موجب لایحه ارسالی اظهار میدارد 0 در راستای احراز شرایط مذکور در بندهای 4 گانه ماده 8 از قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست تلاش جهت شناخت والدین 000 باید صورت پذیرد و همچنین صدور قرار سرپرستی آزمایشی 6 ماهه مستلزم تعیین کودک تحت سرپرستی می‌باشد 0 نماینده بهزیستی نیز حضور دارد اظهار میدارد: با توجه به جمیع شرایط و بازدید و مشاوره با متقاضیان رضایت این سازمان مبنی بر تحویل مودک از سازمان بعد از تایید و نظر نهایی دادگاه اعلام می داریم و در لیست و الویت تحویل قرار می گیرند 000 علی هذا دادگاه بابررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه اصول و مستندات ارائه شده از جمله کپی مصدق ازدواج - گواهی های عدم سوء پیشینه - عدم اعتیاد - سلامت جسمی و روحی و صلاحیت اخلاقی خواهان ها از طریق نیروی انتظامی و پزشکی قانونی مورد تایید قرار گرفته است لذا ضمن تایید صلاحیت زوجین از حیث سرپرستی نمودن از نوزاد بی سرپرست مستندا به مواد 6 ، 11 و 12 و تبصره، ماده 15 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 مقرر میگردد ازطریق اداره ی بهزیستی به مدت شش ماه یک نفر کودک بی سرپرست وفق مقررات و با انتخاب زوجین به آنها تحویل شود و در این مدت دوره شش ماهه آزمایشی دادگاه مجاز است بنابه تقاضای مقامات مربوط و یا راسا در صورت اقتضاء و تخلف از تکالیف و وظایف سرپرستی قرار صادره را فسخ و زوجین نیز حق دارند انصراف خود را از سرپرستی طفل اعلام نمایند، رای صادره حضوری و به استناد تبصره ماده 34 قانون فوق الاشعار و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه خانواده یک تهران - محمد حسین نورالهی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/15

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی دادیاری شعبه پنجم دادسرای ناحیه 25 تهران به طرفیت سازمان بهزیستی و آقای الف. الف.ز. و خانم م. م.گ. نسبت به دادنامه شماره --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم فرزند خواندگی یک کودک بدون تعیین مصداق و مشخصات در حق تجدیدنظر خواندگان دوم و سوم صادر شده است با توجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض وارد است بدلیل اینکه در حکم دادگاه آمده به مدت شش آنهام آزمایشی حضانت فرزند برای تجدیدنظر خواندگان داده شد اما مصداق مشخص نشد که کدام طفل با چه مشخصاتی تعیین مصداق ضرورت دارد تا از مشکلات بعدی و سوء استفاده های احتمالی جلوگیری شود و در قانون پیش بینی شد و لذا به نظر دادگاه رسیدگی دادگاه محترم ناقص صورت گرفته و طفلی که باید تحت سرپرستی قرار بگیرد با مشخصات کامل مورد شناسائی قرار نگرفت و مشخصات وی در دادنامه نیامده است و لذا دادنامه صادره را قرار تلقی نموده مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن پرونده را جهت رسیدگی مطابق مقررات قانونی و سپس اظهار نظر ماهوی به دادگاه محترم بدوی ارسال می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس ‌و مستشار

عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی

منبع
برچسب‌ها