نظریه مشورتی شماره 7/96/2520 مورخ 1396/10/20

تاریخ نظریه: 1396/10/20
شماره نظریه: 7/96/2520
شماره پرونده: ک 361-1/861-69

استعلام:

فردی به ارتکاب جرم درجه 4 به بالا تحت تعقیب قرار و پس از حضور در شعبه با صدور قرار تامین آزاد می‌گردد در راستای ماده 203 از قانون آیین دادرسی کیفری مشارالیه به واحد مدد کار اجتماعی واقع در زندان و یا مدد کار اجتماعی واقع در اداره بهزیستی شهرستان معرفی و لی از حضور در آن مرجع استنکاف می‌نماید و علیرغم ابلاغ و اخطارهای بعدی نسبت به تشکیل پرونده شخصیت اقدامی به عمل نمی آورد اقدام بازپرس در اینگونه موارد چه خواهد بود؟ آیا می توان استدلال نمود که با توجه به فلسفه وجودی پرونده شخصیت که در جهت بهره مندی متهم از موارد ارفاقی و تخفیفی ازقانون بوده و عدم حضور به معنای سلب این حق می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2) درمواردی که مطابق مواد 203 و 286 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تشکیل پرونده شخصیت برای متهم ضرورت دارد، چنانچه حضور متهم برای تشکیل یا تکمیل پرونده شخصیت ضرورت داشته باشد، بازپرس مطابق مقررات متهم را احضار و در صورت عدم حضور به کفیل یا وثیقه گذار اخطار و یا حسب مورد با رعایت مقررات مربوط وی را جلب می‌نماید. شایسته ذکر است با توجه به موارد فوق تشکیل پرونده شخصیت، تکلیف مرجع قضایی بوده و موضوع اسقاط حق از سوی متهم منتفی است.

منبع