رای شماره 2061 مورخ 1398/12/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

شماره پرونده: ه- ع/9800970 شماره دادنامه: 9809970906012061 تاریخ: 19/12/98

شاکی: آقای هوشنگ کبریایی

طرف شکایت: هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « فقط برای یک بار » در ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین وضعیت شغلی دندانسازان مصوب 1364 هیات وزیران

شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال عبارت « فقط برای یک بار » در ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین وضعیت شغلی دندانسازان مصوب 1364 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 4 - نحوه برگزاری امتحان

امتحان فقط برای یک بار از دو مرحله نظری (کتبی) و عملی در شهر تهران توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

قانونگذار برگزاری امتحان را به زمان یا دفعات مشخصی مقید نکرده است. بلکه دارا شدن شرایط لازم قانونی موجب برگزاری امتحان و اعطای مدرک به مشمولان محسوب شده است. مفاد ماده 4 آیین‌نامه مانع ادامه اجرای قانون شده است. ابطال عبارت « فقط برای یک بار » در ماده 4 آیین‌نامه مورد اعتراض را تقاضا دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 140986/39788 مورخ 2/11/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: بر اساس سوابق تقنینی موضوع، مجوزهای قانونی صادره از سوی قانونگذار گاه در تصریح و گاه به صورت ضمنی و به دلالت اوضاع و احوال، محدود و صرفاً برای تعیین تکلیف نهایی وضعیت شاغلین به امر دندانسازی بوده است و اراده قانونگذار به هیچ وجه دلالت به ایجاد تکلیف و وضعیتی مستمر و همیشگی ندارد.

نظریه تهیه کننده گزارش: مفاد قانون تعیین وضعیت شغلی دندانسازان تجربی مصوب 22/2/1364 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، در مقام تعیین وضعیت کسانی است که در زمان تصویب قانون به عنوان دندانساز تجربی مشغول به کار بوده اند. برگزاری متعدد امتحان در بازه زمانی مختلف نیازمند تصریح قانونگذار می‌باشد که در قانون موصوف چنین تصریحی وجود ندارد. ضمناً در متن ماده واحده و تبصره های آن قرینه ای وجود ندارد که موید لزوم برگزاری متعدد امتحان باشد. با این اوصاف انحصار برگزاری امتحان به یک بار به شرح ماده 4 آیین‌نامه مورد اعتراض، مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: محمدرضا رفیعی

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال « فقط یکبار » در ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین وضعیت شغلی دندانسازان مصوب سال 1364 از این حیث که در قانون مذکور محدودیت برای دفعات برگزاری امتحان مطرح نشده لیکن در ماده 4 مرقوم برگزاری امتحان را برای یکبار تجویز نموده و لذا مغایر قانون است. با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه قانون مذکور پس از آنکه دندانسازی جزء حرف وابسته پزشکی و دانشگاهی شده بود و به منظور ساماندهی کسانی که در زمان تصویب قانون به صورت تجربی و بدون داشتن مدرک دانشگاهی به امر دندانسازی اشتغال داشته اند وضع و تصویب شده و لفظ « تعیین تکلیف » در ابتدای عنوان قانون ظهور در این معنی داشته و با اجرای یکبار آزمون هدف قانونگذار حصر شده است و قرینه ای شده دال به اینکه با وجود الفاظ موصوف تحقق قانون با اجرای آزمون به صورت مکرر ملازمه دارد، ملاحظه نمی گردد. بنابراین در مجموع شکایت شاکی موجه نیست و لذا رای به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رای وفق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده تن از قضات محترم دیوان عدالت قابل اعتراض است.

حسن امجدی- نائب رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

منبع

عناوین و برچسب‌ها