تاثیر بی تجربگی قیم پیشنهادی بر قیمومت

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه قیم پیشنهادی از سوی دادسرای امور سرپرستی؛ فردی جوان بوده و فاقد تجربه ی لازم برای رسیدگی به وضعیت محجور و تصدی قیمومت باشد ،از موجبات موثر بر رد درخواست قیمومت است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/29

رای دادگاه

در خصوص درخواست شعبه محترم هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 25 تهران (اداره امور سرپرستی) به شماره 940188 مورخ 1394/10/01 مبنی برپیشنهادآقای ف. ف. فرزند ع. به شماره ملی 2 - 532176 - 001 متولد 1371/04/15 به عنوان قیم نسبت به محجور آقای ع. ف. فرزند ع.الف. به شماره شناسنامه -* متولد 1337/02/01 به شرح درخواست پیوست باعنایت به محتویات پرونده وگزارش ودرخواست شعبه دادیاری ونیز اظهارات قیم پیشنهادی درجلسه دادگاه که حاکی است قیم قبلی پدر محجور موصوف بوده و ظاهرا به لحاظ کبرسن از قیمومت استعفا نموده و قیم پیشنهادی حسب حکایت پرونده فرزند محجورمی باشد و دانشجوی کارشناسی بوده که تحصیلات خود را به پایان رسانده و در حال حاضر مشمول خدمت نظام وظیفه است و به موجب اظهارات شخص قیم پیشنهادی هدف وقصد وی از تصدی قیمومت به جهت کمک وخدمت به پدر وخانواده اش می‌باشد و می خواهد قیم شود تااز خدمت سربازی معاف گردد تابتواند زندگی پدر وخانواده اش را تامین کند علیهذا باعنایت به مراتب فوق وصرف نظراز اینکه قیم پیشنهادی درحال حاضر مشمول خدمت نظام وظیفه می‌باشد وصرف نظر از صحت وسقم ادعای وی و از انگیزه وهدف اصلی وی از پذیرش تصدی قیمومت با توجه به اینکه قیم پیشنهادی فردی جوان و فاقد تجربه لازم برای تصدی قیمومت می‌باشد به نظر دادگاه در وضعیت فعلی قیم پیشنهادی دارای شرایط لازم برای تصدی قیمومت نبوده ودرخواست شعبه دادیاری درحال حاضر غیرثابت تشخیص و با استناد به مستفاد از قسمت اخیر ماده 1222 قانون مدنی رای به رد درخواست اداره امور سرپرستی صادر واعلام می‌گردد وشعبه محترم دادیاری برابر قانون می‌تواند فرد یا افراد دیگری که دارای شرایط لازم برای قیمومت را داشته باشند به دادگاه معرفی و پیشنهاد نماید.رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمد مهدی محمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/27

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ف. ف. به طرفیت شعبه هفتم دادسرای ناحیه پنجم تهران ازدادنامه شماره --- مورخ 94/10/29 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص درخواست تجدیدنظرخوانده به خواسته صدور حکم قیومیت تجدیدنظرخواه ازپدر خود حکم به رد درخواست صادرگردیده وارد نمیباشد زیرا رای براساس مقررات و موازین قانونی صادرشده وایرادی ازحیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست واستدلال محکمه محترم بدوی ونیزمستندات آن صحیح میباشدوتجدیدنظرخواه دلیل یادلائلی که موجبات نقض ویا بی اعتباری دادنامه رافراهم نماید ارائه ننموده لذا بنابه مراتب دادگاه مستنداٌ به قسمت اخیرماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 79/1/21 ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه راعیناٌتایید مینماید رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکرقطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

‌سیدحسین علیمحمدی - سید احمد جاویدی اقدم

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

برچسب‌ها