نظریه مشورتی شماره 7/95/2115 مورخ 1395/08/24

تاریخ نظریه: 1395/08/24
شماره نظریه: 7/95/2115
شماره پرونده: 1479-1/168-95

استعلام:

آیا ارجاع پرونده در ایام مرخصی روزانه یا مرخصی ساعتی به شعبه بازپرسی به لحاظ عدم حضور متصدی در شعبه در ایام مذکور از سوی مقام ارجاع منطبق بر موازین قانونی و مقررات جاری کشور می‌باشد یا خیر؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 3، 23، 73، 89، 106، 218، 313 و 339 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین و مقررات مربوطه این است که مرخصی قاضی از مواردی نیست که مانع ارجاع پرونده به شعبه تحت تصدی وی شود، لذا ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی که قاضی آن در مرخصی (اعم از روزانه یا ساعتی) است بلااشکال است، هرچند مقام ارجاع باید سعی کند که از ارجاع پرونده‌هایی که وضعیت متهم یا شاکی یا سایر اوضاع و احوال، اقتضای رسیدگی فوری دارد، (نظیر پرونده‌های زندانی دار) خودداری ورزد و در هر حال، بازپرس مربوط پس از بازگشت از مرخصی، مکلف به رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی می‌باشد.

منبع