قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه نظامی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/08
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه نظامی

پرسش

در صورتی که در زمان رسیدگی پرونده در دادگاه عمومی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه نظامی صادر گردد؛ پس از وصول پرونده، دادگاه نظامی می‌تواند بر اساس کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب وارد رسیدگی شود یا اینکه باید پرونده را به دادسرای نظامی بفرستند که تحقیقاتی که لازم می دانند انجام و در صورت صدور کیفرخواست وارد رسیدگی گردد؟

نظر هیئت عالی

در مواردی که پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه نظامی ارسال می‌گردد، رسیدگی این دادگاه (دادگاه نظامی) بر مبنای کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد نظامی در صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی است و صدور کیفرخواست در این گونه جرایم نیز با عنایت به مواد 581، 568 و 268 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عهده دادستان نظامی است که در صورت عقیده به جلب متهم به دادرسی، مبادرت به صدور کیفرخواست می‌نماید و در دادگاه نظامی نیز دفاع از این کیفرخواست را به عهده دارد.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه با صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی، این موضوع کاشف از این است که دادسرای عمومی و انقلاب صلاحیت رسیدگی و تحقیقات مقدماتی را نداشته است و کیفرخواست از مرجع غیر صالح صادر و فاقد اعتبار است و دادستانی که از کیفرخواست دفاع می کند باید خود تقاضای کیفر کرده باشد و در صورت و در مواردی که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است باید پرونده به دادسرای نظامی ارسال گردد تا تحقیقات مقدماتی را انجام و اظهار نظر نمایند.

نظر اقلیت

در این موارد دادسرایی که خود را صالح می دانسته تحقیقات مقدماتی را انجام و اظهار نظر نموده است و پرونده از مرحله تحقیقات مقدماتی عبور کرده، لذا دادگاه نظامی بر اساس کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید و دادستان نظامی استان هم بایستی از کیفرخواست، دفاع نماید مانند موردی که دادستان نظامی استان تغییر می کند دادستان جدید از کیفرخواست هایی که قبل از حضور وی صادر شده نیز دفاع می کند و عقیده جدیدی را بیان نمی کند.

منبع
برچسب‌ها