رای شماره 2049 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده: ه- ع/9700273 شماره دادنامه: 9809970906012049 تاریخ: 12/12/98

شاکی: آقای فهمی عرفانی

طرف شکایت: 1- شرکت مخابرات ایران 2- کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (9) مصوبه‌ی شماره (6) جلسه‌ی شماره (237) مورخ 22/3/1395 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

شاکی دادخواستی به طرفیت 1- شرکت مخابرات ایران 2- کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به خواسته ابطال بند (9) مصوبه‌ی شماره (6) جلسه‌ی شماره (237) مورخ 22/3/1395 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بسمه تعالی

مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237 مورخ 22/3/1395

...

9- این مصوبه برای کلیه ارائه کنندگان خدمات تلفن ثابت از تاریخ 01/05/1395 لازم الاجرا می‌باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- شاکی جهت تحصیل سه فقره امتیاز تلفن ثابت برای ساختمان مسکونی خود، به دفتر پیشخوان دولت مراجعه و در تاریخ 4/5/1395 اقدام به ثبت نام نمود. اما پس از مدت‌زمانی، مخابرات براساس مصوبه‌ی مورد شکایت و به بهانه‌ی اینکه مخابراتِ مرکز بهای هر امتیاز را افزایش داده است، از تحویل امتیاز مورد معامله، امتناع نموده و تقاضای وجه بیشتری کرده است و افزایش بهای امتیاز را از تاریخ 1/5/1395 لازم‌الاجرا دانسته است. 2- با فرض اینکه تاریخ تصویب افزایش بهاء، قبل از ایجاد قرارداد باشد، قطعاً با توجه به تاریخ مندرج در مصوبه، تا زمان ثبت نام چنین موضوعی آگهی نشده و در سایت منعکس نگردیده بود و ظاهراً در تاریخ 15/5/1395 به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شده بود. بنابراین، با توجه به عدم جواز تغییر و کاهش و افزایش ثمن و مبیع پس از عقد صحیح و الزام طرفین به رعایت آثار و نتایج عقد و اعمال تعهدات، بند (9) مصوبه، خلاف ماده (4) قانون مدنی و مغایر با رای وحدت‌رویه‌ی شماره (71) مورخ 4/9/1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به موجب لایحه شماره 20246/100 مورخ 4/4/1398 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: 1- مستفاد از بند (1) ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری و با تدقیق در مفادّ دادخواست و ضمائم ابرازی از سوی شاکی، استنادی به مغایرت مصوبه یا بند مذکور با قوانین و شرع نشده است. 2- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اختیار حاصله از بند (ج) ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌عنوان مرجع قانونی در «تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی»، ذیل یک بند در مصوبه‌ی مورد شکایت، موضوع سقف هزینه‌ی اتصال خط تلفن ثابت آبونمانی را در چارچوب قوانین و مقررات، تعیین و مراتب را برای اجرا و ابلاغ به معاونت بررسی‌های فنی و صدور پروانه‌ی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ارسال نموده است. 3- صلاحیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تصویب تعرفه و نرخ کلیه‌ی خدمات، در دادنامه‌ی شماره 49 مورخ 29/1/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه‌ی شماره 9809970906010024 مورخ 14/2/1398 هیات تخصصی اقتصادی- مالی مورد تایید واقع شده است. 4- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اختیار حاصله از تبصره (2) ماده (7) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بند (1) ماده (6) اساسنامه‌ی سازمان، پروانه‌ی فعالیت و بهره‌برداری برای شرکت مخابرات ایران در راستای ارائه‌ی خدمات مخابراتی و فناوری اطلاعات صادر کرده و براساس بند (6) ماده (6) اساسنامه، بر عملکرد شرکت مخابرات در چارچوب پروانه‌ی صادره، نظارت و به تخلفات دارنده‌ی پروانه رسیدگی می‌کند و در صورت احراز تخلف، دارنده‌ی پرونده را به انجام تعهدات و وظایف از طریق اخطاریه و... ملزم می‌نماید. 5- مطابق بند (9) ماده (6) اساسنامه، یکی از وظایف سازمان، حمایت از حقوق استفاده‌کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات می‌باشد.

نظریه تهیه کننده گزارش: شاکی با توجه به توضیحات داده شده در دادخواست، درخواست ابطال بند 9 مصوبه 6-237 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و فراز سوم دستورالعمل شماره 62582/95/100 مورخ 1/6/1395 را نموده است. صرف نظر از اینکه قوانین و مقررات مغایر یا دلیل خروج از اختیار اعلام نشده است و بند 9 مصوبه کمیسیون تنظیم و دستورالعمل مورخ 1/6/1395 نیز ناظر بر افزایش تعرفه از تاریخ 1/5/95 می‌باشد. بنابراین از این حیث قابل ابطال نیست. شاکی مدعی است که در تاریخ 5/4/95 قبل از اجرای مصوبه فوق اقدام به اخذ امتیاز نموده است و مشمول مصوبه فوق نمی‌باشد. با این حال خواسته وی موردی بوده و پس از رسیدگی در محاکم عمومی نیز منجر به صدور رای مبنی بر رد شکایت شده است. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقای فهمی عرفانی به طرفیت 1- شرکت مخابرات ایران 2- کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به خواسته ابطال بند 9 مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237 مورخ 22/3/1395 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موضوع شکایت در جلسه مورخ 4/12/98 مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند که با توجه به اینکه مصوبه معترض عنه مستند به بند (ج) از ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات به تصویب رسیده و عطف به ماسبق نشده است فلذا خارج از حدود اختیار و مغایر قانون نبوده و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.

سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها